ครุภัณฑ์ช่างเมคคาทรอนิกส์

ครุภัณฑ์ช่างเมคคาทรอนิกส์

ที่ วันที่ได้มา หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ ขนาด ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 5 ก.ย 44 6930-004-0322 ชุดฝึกแขนกล งปม. 1 ชุด  635,000.00
2 3 ก.ค 51 6930-004-0323 ชุดจำลองระบบลำเลียงขนถ่ายวัสดุแบบดีซีพร้อมโปรแกรมอีเทรนนิ่ง " 1 ชุด 1,320,000.00
3 " 6930-004-0324 ชุดจำลองระบบลำเลียงขนถ่ายวัสดุแบบเอซีพร้อมโปรแกรมอีเทรนนิ่ง " " 1,183,000.00
4 " 6930-004-0325 ชุดจำลองระบบคัดเลือกและประกอบชิ้นงานพร้อมโปรแกรมอีเทรนนิ่ง " " 1,622,000.00
5 " 6930-004-0326 ชุดจำลองระบบทดสอบชิ้นงานพร้อมโปรแกรมอีเทรนนิ่ง " " 1,315,000.00
6 " 6930-004-0327 ชุดจำลองระบบจัดวางและเรียงชิ้นงานพร้อมโปรแกรมอีเทรนนิ่ง " " 2,333,000.00
7 " 6930-004-0328 ชุดจำลองระบบคลังวัสดุหรือชิ้นงานพร้อมโปรแกรมอีเทรนนิ่ง " " 1,859,000.00
8 16 ก.ย 51 7440-006-0005 Momitor 17 LCD Sumsung 732 N บกศ. 1 จอ 5,590.00
9 19 ก.ย 54 6930-004-0335 ชุดทดลองเซนเซอร์พร้อมชุดควบคุมในงานอุตสาหกรรมและจำลองระบบสกาดา งปม. 1 ชุด 1,999,100.00