ครุภัณฑ์การจัดการโลจิสติกส์

ครุภัณฑ์การจัดการโลจิสติกส์

ที่ วันที่ได้มา หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ ขนาด ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 4 ก.ค 55 6930-004-0336 ครุภัณฑ์ปฏิบัติการควบคุมระบบเครือข่ายโลจิสติกส์ งปม. 1 ชุด  404,416.67