แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

ประวัติแผนก

     ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๗ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้ในการประกอบอาชีพแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและสนองความต้องการของตลาดแรงงานในการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ โดยได้รับความช่วยเหลือจากโครงการเงินกู้กองทุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจโพ้นทะเลแห่งญี่ปุ่น (OECF) เป็นเงินกู้ประมาณ ๔๐๐ ล้านบาท เพื่อใช้ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับการเรียนการสอน เริ่มเปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๘
     แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ จัดการเรียนการสอนร่วมกับแผนกวิชาอื่น ๆ โดยเปิดสอน วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ สำหรับนักเรียน นักศึกษาทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เข้าใจหลักการและประยุกต์ใช้ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สุขศึกษา และพลศึกษา ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

ขนาด ที่ตั้ง

ขนาด มีพื้นที่ทั้งหมด ๙ ห้องเรียน ห้องพักครู ๒ ห้อง ที่ตั้ง ตั้งอยู่ ณ อาคารอำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช เลขที่ ๑๔๗ หมู่ที่ ๔ ถนนท่าเทียบเรือ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ ๘๐๑๔๐ โทรศัพท์ ๐๗๕-๓๗๐-๗๕๙ โทรสาร ๐๗๕-๓๗๐-๗๔๐ ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต www.nasic.ac.th. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Nakhonsi 01 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ปรัชญาของแผนกวิชา

"วิชาการเยี่ยม  เปี่ยมความรู้  คู่คุณธรรม"

วิชาสามัญเยี่ยม หมายถึง นักเรียน นักศึกษามีผลการเรียนในหมวดวิชาสามัญอยู่ในระดับดีขึ้นไป
เปี่ยมความรู้ หมายถึง ครูผู้สอนเน้นความรู้ที่ทันสมัยให้กับนักเรียนอย่างเต็มความสามารถและนำเทคนิคที่ทันสมัยให้กับผู้เรียนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
คู่คุณธรรม หมายถึง มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สังคมต้องการ

วิสัยทัศน์ประจำแผนกวิชา

แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์เป็นแผนกที่มุ่งพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ด้านวิชาการและพัฒนาความรู้ให้เกิดคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อนำความรู้ที่ได้รับในการเพิ่มความสามารถด้านวิชาการในเชิงอุตสาหกรรมเมื่อจบการศึกษา

พันธกิจ

พันธกิจของแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ประกอบด้วย
พันธกิจที่ 1 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะทางด้านการใช้ภาษา ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคม และสุขภาพพลานามัย

การสอนของแผนกสามัญ-สัมพันธ์

ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ ได้ร่วมกับแผนกวิชาต่างๆ จัดการเรียนการสอนใน ๒ หลักสูตร คือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เปิดการเรียนการสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรม จำนวน ๘ สาขางาน ดังนี้

     หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เปิดการเรียนการสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรม จำนวน ๘ สาขางาน ดังนี้

 1. สาขางานยานยนต์
 2. สาขางานเครื่องมือกล
 3. สาขางานเชื่อมโลหะ
 4. สาขางานไฟฟ้ากำลัง
 5. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
 6. สาขางานเมคคาทรอนิกส์
 7. สาขางานต่อเรือไฟเบอร์กล๊าส
 8. สาขางานธุรกิจค้าปลีก

     หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปิดการเรียนการสอน ๒ ประเภทวิชา จำนวน ๑๐ สาขางาน ได้แก่

 1. สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ
 2. สาขางานเครื่องมือกล
 3. สาขางานเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
 4. สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า
 5. สาขางานระบบโทรคมนาคม
 6. สาขางานเมคคาทรอนิกส์
 7. สาขางานอุตสาหกรรมการต่อเรือ
 8. สาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
 9. สาขางานแม่พิมพ์โลหะ

     ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ จำนวน ๑ สาขางาน ดังนี้

 1. สาขางานการจัดการขนส่ง

บุคลากรในแผนก

S5

นางสาวมยุรี  ศรีสมโภชน์
พนักงานราชการ
(หัวหน้าแผนก)

s14

นางสาวพุทธพร ตันติสุทธิเวท
ข้าราชการ

S2

นางสาวฐิฌาภรณ์  คชินทร
พนักงานราชการ

S6 

นางบุญศรี  จันทนรารักษ์
พนักงานราชการ

S7

นางทิพวรรณ  ศิลป์ประพันธ์
พนักงานราชการ

IMG 2952

นางระเบียบ  แก้วสำลี
พนักงานราชการ

IMG 3053

นางสาวศุภมาศ  สังฉิม
ครูอัตราจ้าง

43E5A98D-5FB3-4304-A879-6DE434403F27.jpg

MR.ALVIN E. BERSAMIN
ครูอัตราจ้าง

S__27770883.jpg

นางสาวศศิ  บุญต่อ
ครูอัตราจ้าง