แผนกคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

A123

ประวัติแผนก

     ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๗ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้ในการประกอบอาชีพแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและสนองความต้องการของตลาดแรงงานในการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ โดยได้รับความช่วยเหลือจากโครงการเงินกู้กองทุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจโพ้นทะเลแห่งญี่ปุ่น (OECF) เป็นเงินกู้ประมาณ ๔๐๐ ล้านบาท เพื่อใช้ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับการเรียนการสอน เริ่มเปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๘
     แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ จัดการเรียนการสอนร่วมกับแผนกวิชาอื่น ๆ โดยเปิดสอน วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ สำหรับนักเรียน นักศึกษาทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เข้าใจหลักการและประยุกต์ใช้ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สุขศึกษา และพลศึกษา ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

ขนาด ที่ตั้ง

ขนาด มีพื้นที่ทั้งหมด ๙ ห้องเรียน ห้องพักครู ๒ ห้อง ที่ตั้ง ตั้งอยู่ ณ อาคารอำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช เลขที่ ๑๔๗ หมู่ที่ ๔ ถนนท่าเทียบเรือ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ ๘๐๑๔๐ โทรศัพท์ ๐๗๕-๓๗๐-๗๕๙ โทรสาร ๐๗๕-๓๗๐-๗๔๐ ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต www.nasic.ac.th. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Nakhonsi 01 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

การสอนของแผนกแผนกคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ ได้ร่วมกับแผนกวิชาต่างๆ จัดการเรียนการสอนใน ๒ หลักสูตร คือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เปิดการเรียนการสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรม จำนวน ๘ สาขางาน ดังนี้

     หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เปิดการเรียนการสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรม จำนวน ๘ สาขางาน ดังนี้

 1. สาขางานยานยนต์
 2. สาขางานเครื่องมือกล
 3. สาขางานเชื่อมโลหะ
 4. สาขางานไฟฟ้ากำลัง
 5. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
 6. สาขางานเมคคาทรอนิกส์
 7. สาขางานต่อเรือไฟเบอร์กล๊าส
 8. สาขางานธุรกิจค้าปลีก

     หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปิดการเรียนการสอน ๒ ประเภทวิชา จำนวน ๑๐ สาขางาน ได้แก่

 1. สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ
 2. สาขางานเครื่องมือกล
 3. สาขางานเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
 4. สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า
 5. สาขางานระบบโทรคมนาคม
 6. สาขางานเมคคาทรอนิกส์
 7. สาขางานอุตสาหกรรมการต่อเรือ
 8. สาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
 9. สาขางานแม่พิมพ์โลหะ

     ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ จำนวน ๑ สาขางาน ดังนี้

 1. สาขางานการจัดการขนส่ง

บุคลากรในแผนก

 

E5

นายธรรมษักทร์ วรรณงาม
พนักงานราชการ 
หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ