งานอาชีวศึกษาบัณฑิต

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
(๑) เป็นหัวหน้าสำนักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ถายในสำนักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต
(๒) วางแผนการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ร่วมกับฝ่ายวิชาการ แผนกวิชา และสาขาวิชา ที่เปิดสอน
(๓) ประสานงานการรับสมัคร การลงทะเบียน การชำระเงิน กับงานที่เกี่ยวข้อง
(๔) ประสานงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนกับอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ประจำวิชา และอาจารย์พิเศษ     
(๕) บริการ และแนะนำด้านข้อมูล หลักสูตร สาขาวิชากับนักศึกษา และผู้สนใจ
(๖) บริการ การขอทุนวิจัย ทุนการศึกษา และสวัสดิการที่เกี่ยวข้อง
(๗) บริการด้านการลา การพักการเรียน และขออนุญาตเข้าศึกษาต่อ ตลอดจนการย้ายสถานศึกษาของนักศึกษา
(๘) ประสานงานเกี่ยวกับ การอนุมัติผลการเรียน การสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(๙) ประสานงานเกี่ยวกับการฝึกอาชีพและการเรียนรู้ ของนักศึกษา กับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๑๐) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 y6nn

ครูนายโพธิรัตน์ เพชรรัตน์
หัวหน้างานอาชีวศึกษาบัณฑิต

persujitra นางสาวสุจิตรา ล่องทอง
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาบัณฑิต