ฝ่ายวิชาการ

หน้าที่

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลแผนกวิชา งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน งานวัดผลและประเมินผล งานวิทยบริการ และห้องสมุด งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี งานสื่อการเรียนการสอน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

บุคลากร

รอข้อมูล