ฝ่ายวิชาการ

หน้าที่

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลแผนกวิชา งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน งานวัดผลและประเมินผล งานวิทยบริการ และห้องสมุด งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี งานสื่อการเรียนการสอน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

บุคลากร

 

 นางสาวปาริชาติ ทัศนะธรรม
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 k10

นายธเนศ พรหมจรรย์ 
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

 F2

 นายสุนทร เวชสาร
งานวัดผลและประเมินผล

TP3nn

นายไพฑูรย์   เพชรคำ 
งานวิทยบริการและห้องสมุด

 Y9

นายธานินทร์   ภูนฤมิต
 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 Y3

นายบุญเลิศ เจยาคม 
งานสื่อการเรียนการสอน