ช่างยนต์

IMG_94593.jpg

ประวัติแผนก

เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2538 จำนวน 1 ห้องเรียน  โดยอาศัยสถานที่เรียนของวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่เลขที่ 263 ถนนราชดำเนิน ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในปีการศึกษา 2540 ได้ย้ายเข้ามาทำการสอน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่เลขที่ 147 หมู่ที่ 4  ถนน ท่าเทียบเรือ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชจนถึงปัจจุบัน

ขนาด ที่ตั้ง

แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ อาคาร 6 มีห้องปฏิบัติการทั้งหมด 9 ห้อง หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน 075-370759

หลักสูตรการสอน

ปัจจุบันแผนกวิชาช่างยนต์ จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2546 และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ดังนี้
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) จำนวน 1 สาขางาน ดังนี้
        - สาขางานยานยนต์ ระบบปกติ
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) จำนวน 1 สาขางาน ดังนี้
        - สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ ระบบพิเศษ ม.6
        - สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ ระบบทวิภาคี
        - สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ ระบบ 2 ภาษา (EP)
3. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
        - หลักสูตรขับรถยนต์
        - หลักสูตรเครื่องยนต์เล็ก

ปรัชญาของแผนกวิชา

"หมั่นฝึกฝีมือ ยึดถือวินัย ใฝ่คุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน พัฒนาคนสู่เทคโนโลยี"

หมั่นฝึกฝีมือ : การเรียนการสอนในสายอาชีวศึกษาเน้นการปฏิบัติ
ยึดถือวินัย    : เน้นการฝึกระเบียบวินัยให้เหมาะสม
ใฝ่คุณธรรม  : นักเรียนควรมีคุณธรรมควบคู่กับความรู้และนำความรู้มาใช้ให้ถูกต้อง
สัมพันธ์ชุมชน : การเรียนการสอนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในสังคม
พัฒนาคนสู่เทคโนโลยี:การจัดการเรียนการสอนเน้นทางด้านพัฒนาให้นักเรียนรู้ทันเทคโนโลยีและนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์

วิสัยทัศน์ประจำแผนกวิชา

วิสัยทัศน์ ของแผนกวิชาช่างยนต์เป็นสาขาวิชาที่มุ่งผลิต พัฒนากำลังคน ทางด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี  โดยยึดแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

พันธกิจที่ 1 จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพ ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน
พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพ ให้เป็นเลิศทางวิชาการ
พันธกิจที่ 3 บริการและฝึกวิชาชีพ สู่องค์กรภายนอก
พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมค้นคว้าวิจัย และพัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อย่างต่อเนื่อง

บุคลากรในแผนก

Y9.jpg

นายธานินทร์ ภูนฤมิต
วุฒิการศึกษา วท.บ. เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (การผลิต)
,ค.ม. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 Y3.jpg

นายบุญเลิศ เจยาคม
วุฒิการศึกษา ปทส.เทคนิคยานยนต์
,ค.อ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล

 

 

30705.jpg

 
นางสาวณัฐณรัชต์ อุดมไพจิตรกุล
วุฒิการศึกษา วศ.บ.วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ

Y7

 นายวิสุทธิ์ สักกุณา
วุฒิการศึกษา คอ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
,ค.ม. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Y8

นายธนพงศ์ มูสิกะ
วุฒิการศึกษา วท.บ. เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม(การผลิต),
ค.ม. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Y10 n

นายศักดิ์ดา ยิ่งประสิทธิ์
วุฒิการศึกษา วศ.บ. เครื่องกล 

 

Y11

นายชาญวิทย์ พรหมเสน
วุฒิการศึกษา วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
,ค.อ.ม. เครื่องกล

Y12

 นายปรเมษฐ์ จิรักษา
วุฒิการศึกษา วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
,ค.อ.ม. เครื่องกล

Y13

นายวิชัย จันทร์ชู
วุฒิการศึกษา วท.บ. เครื่องกล

IMG 2918

นายกฤษณะ คงชู
ครูอัตราจ้าง

72997554 2468059673456440 4926555671534501888 n

นางสาวอัจจิมา  เกิดเมืองเล็ก
ครูอัตราจ้าง

y21

นายอภิสิทธิ์ เปรมทอง
ครูอัตราจ้าง

88709.jpg

ว่าที่ ร.ต.วัชรพล เทพชู
ครูอัตราจ้าง

 

 

 

 

 

รูปภาพห้องเรียนแผนกวิชาช่างยนต์

DSC00583 DSC00603 

DSC00650 DSC00651

DSC00655 DSC00660

 

แนะแนวศึกษาต่อ

สาขางานยานยนต์