ช่างยนต์

สาขางานยานยนต์

ประวัติแผนก

เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2538 จำนวน 1 ห้องเรียน  โดยอาศัยสถานที่เรียนของวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่เลขที่ 263 ถนนราชดำเนิน ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในปีการศึกษา 2540 ได้ย้ายเข้ามาทำการสอน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่เลขที่ 147 หมู่ที่ 4  ถนน ท่าเทียบเรือ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชจนถึงปัจจุบัน

ขนาด ที่ตั้ง

แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ อาคาร 6 มีห้องปฏิบัติการทั้งหมด 9 ห้อง หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน 075-370759

หลักสูตรการสอน

ปัจจุบันแผนกวิชาช่างยนต์ จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2546 และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ดังนี้
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) จำนวน 1 สาขางาน ดังนี้
        - สาขางานยานยนต์ ระบบปกติ
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) จำนวน 1 สาขางาน ดังนี้
        - สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ ระบบพิเศษ ม.6
        - สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ ระบบทวิภาคี
        - สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ ระบบ 2 ภาษา (EP)
3. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
        - หลักสูตรขับรถยนต์
        - หลักสูตรเครื่องยนต์เล็ก

ปรัชญาของแผนกวิชา

"หมั่นฝึกฝีมือ ยึดถือวินัย ใฝ่คุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน พัฒนาคนสู่เทคโนโลยี"

หมั่นฝึกฝีมือ : การเรียนการสอนในสายอาชีวศึกษาเน้นการปฏิบัติ
ยึดถือวินัย    : เน้นการฝึกระเบียบวินัยให้เหมาะสม
ใฝ่คุณธรรม  : นักเรียนควรมีคุณธรรมควบคู่กับความรู้และนำความรู้มาใช้ให้ถูกต้อง
สัมพันธ์ชุมชน : การเรียนการสอนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในสังคม
พัฒนาคนสู่เทคโนโลยี:การจัดการเรียนการสอนเน้นทางด้านพัฒนาให้นักเรียนรู้ทันเทคโนโลยีและนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์

วิสัยทัศน์ประจำแผนกวิชา

วิสัยทัศน์ ของแผนกวิชาช่างยนต์เป็นสาขาวิชาที่มุ่งผลิต พัฒนากำลังคน ทางด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี  โดยยึดแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

พันธกิจที่ 1 จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพ ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน
พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพ ให้เป็นเลิศทางวิชาการ
พันธกิจที่ 3 บริการและฝึกวิชาชีพ สู่องค์กรภายนอก
พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมค้นคว้าวิจัย และพัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อย่างต่อเนื่อง

บุคลากรในแผนก

11

นายณรงค์ฤทธิ์ เมืองด้วง

วุฒิการศึกษา ปทส.เทคนิคช่างยนต์ 

,ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน ,ค.อ.ม. เครื่องกล

(หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์)

 4

นายบุญเลิศ เจยาคม

วุฒิการศึกษา ปทส.เทคนิคยานยนต์

,ค.อ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล

 

 9

นายสาธิต ก้งเซ่ง

วุฒิการศึกษา วศ.บ. เครื่องกล

,บธ.ม. บริหารธุรกิจ

 

1 

นายโพธิรัตน์ เพชรรัตน์

วุฒิการศึกษา ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

,ค.อ.ม. เครื่องกล

10 

นายกองเกียรติ ไกรแก้ว  

วุฒิการศึกษา วทบ. เกษตรศึกษา

(เกษตรกลวิธาน)

15

 นายสุรินทร์  บุญสนอง

วุฒิการศึกษา ปทส.เทคนิคยานยนต์

,ค.อ.ม. เครื่องกล

7

 นายวิสุทธิ์ สักกุณา

วุฒิการศึกษา คอ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

,ค.ม. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3

 นายธนพงศ์ มูสิกะ

วุฒิการศึกษา วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(การผลิต),ค.ม. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

12

 นายธานินทร์ ภูนฤมิต

วุฒิการศึกษา วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(การผลิต),ค.ม. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8

 นายศักดิ์ดา ยิ่งประสิทธิ์  

วุฒิการศึกษา วศ.บ. เครื่องกล

 

2

 นายชาญวิทย์ พรหมเสน

วุฒิการศึกษา วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

,ค.อ.ม. เครื่องกล

14

 นายวิชัย จันทร์ชู  

วุฒิการศึกษา วท.บ. เครื่องกล

 

5

นายบุญฤทธิ์ แก้วส่ง

วุฒิการศึกษา วท.บ. การผลิต

 

6

นายวิระชาติ สงอุปการ

วุฒิการศึกษา คอ.บ. เครื่องกล

 

13

นายปรเมษฐ์ จิรักษา  

วุฒิการศึกษา วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

,ค.อ.ม. เครื่องกล

 

รูปภาพห้องเรียนแผนกวิชาช่างยนต์

DSC00583 DSC00603 

DSC00650 DSC00651 

DSC00655 DSC00660

 

You are here: Home แผนกวิชาช่างยนต์