ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

หน้าที่

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในงานวางแผน  และงบประมาณ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ งานความร่วมมือ
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา งานส่งเสริมผลิตผล การค้า
และประกอบธุรกิจ และปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย