ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

หน้าที่

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในงานวางแผนและงบประมาณ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ งานความร่วมมือ
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา งานส่งเสริมผลิตผล การค้า
และประกอบธุรกิจ และปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

rongjoe

 นายสุรพงศ์ มาถนอม
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 e08

นายสิทธิชัย กลมเกลี้ยง
งานวางแผนและงบประมาณ

tr 88273 1612260443733

นายธีรพล คะเนสม
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

 s14

นางสาวพุทธพร ตันติสุทธิเวท
งานความร่วมมือ

 p5

นายธีรวัฒน์ ทองสง
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

E1

นายสำรวญ เปียศรี
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

E4

นางศรัญญา บุญประเสริฐยิ่ง
งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ