ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ประวัติแผนก

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2530 เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้ในการประกอบอาชีพแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและสนองความต้องการของตลาดแรงงานในการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ โดยได้รับความช่วยเหลือจากโครงการเงินกู้กองทุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจโพ้นทะเลแห่งญี่ปุ่น (OECF) เป็นเงินกู้ประมาณ 400 ล้านบาท เพื่อใช้ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับการเรียนการสอน เริ่มเปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2538

ขนาด ที่ตั้ง

- ขนาด มีพื้นที่ทั้งหมด 10 ห้องเรียน ห้องพักครู 1 ห้อง
- ที่ตั้ง ตั้งอยู่ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช เลขที่ 147 หมู่ที่ 4 ถนนท่าเทียบเรือ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80140

ปรัชญาของแผนกวิชา

"ขยันฝึกฝีมือ   ยืดถือวินัย   ใฝ่คุณธรรม   ก้าวล้ำเทคโนโลยี"

ขยันฝึกฝีมือ  : การเรียนการสอนในสายอาชีวศึกษาที่เน้นการฝึกปฏิบัติ
ยืดถือวินัย  :  เน้นการฝึกระเบียบวินัยให้เหมาะสม
ใฝ่คุณธรรม  :  นักเรียนควรมีคุณธรรมควบคู่กับความรู้และนำความรู้มาใช้ให้ถูกต้อง
ก้าวล้ำเทคโนโลยี  :  การจัดการเรียนการสอนเน้นทางด้านพัฒนาให้นักเรียนรู้ทันเทคโนโลยีและนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์

วิสัยทัศน์ประจำแผนกวิชา

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์เป็นสาขาวิชาที่มุ่งเน้นผลิตและพัฒนากำลังคน ทางด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้และมาตรฐาน สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ สอดคล้องกับตลาดแรงงาน และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยยึดถือแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

พันธกิจของ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย
พันธกิจที่ 1 จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพ ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน
พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพ ให้เป็นเลิศทางวิชาการ
พันธกิจที่ 3 บริการและฝึกวิชาชีพ สู่องค์กรภายนอก
พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมค้นคว้าวิจัย และพัฒนา นวัฒกรรม สิ่งประดิษฐ์อย่างต่อเนื่อง