ช่างต่อเรือ

ช่างต่อเรือ

ประวัติแผนก

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2530 เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะและความสามารถเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ใช้ในการประกอบอาชีพแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและสนองความต้องการของตลาดแรงงานในการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งของภาคใต้ โดยได้รับความช่วยเหลือจากโครงการเงินกู้กองทุนความร่วมมือทางเศษฐกิจโพ้นทะเลแห่งญี่ปุ่น (OECF) ให้ความช่วยเหลือเป็นเงินกู้ประมาณ 400 ล้านบาท เพื่อใช้ในการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอน เริ่มเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2538 โดยอาศัยสถานที่เรียนของวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ที่ 263 ถนนราชดำเนิน ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดทำการสอนครั้งแรก 2 แผนก คือระดับชั้น ปวช. ช่างไฟฟ้าและช่างยนต์ ในปีการศึกษา 2540 ได้ย้ายเข้ามาทำการสอน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่เลขที่ 147 ถนนท่าเทียบเรือ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปัจจุบันได้เปิดการเรียนการสอนทั้งระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม+ประเภทวิชาบริหารธุรกิจสาขาการจัดการขนส่ง และหลักสูตรเทียบเท่าปริญญาตรีนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ฝ่ายช่างกล (หลักสูตรพิเศษ)

ขนาด ที่ตั้ง

แผนกวิชาช่างต่อเรือ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราชตั้งอยู่อาคารหมายเลข 6 มีห้องปฏิบัติการทั้งหมด 2 ห้อง หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน 075-3707569 ต่อ 114

ปรัชญาของแผนกวิชา

"รักงาน ประสานสามัคคี มีมโนธรรม น้อมนำเศษฐกิจพอเพียง"

รักงาน : นิสัยของช่างต้องรักในงานที่ตนทำและความสะอาด
ประสานสามัคคี : มีความสามัคคีในหมู่คณะ
มีมโนธรรม : ความสำนึกทางธรรมที่มนุษย์ทุกคนมีอยู่โดยธรรมชาติ
น้อมนำเศษฐกิจพอเพียง : รู้จักรใช้เครื่องมืออุปกรณ์และวัสดุอย่างประหยัด

วิสัยทัศน์ประจำแผนกวิชา

วิสัยทัศน์ของแผนกวิชาช่างต่อเรือเป็นสาขาวิชาที่มุ่งผลิต พัฒนากำลังคน ทางด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี โดยยึดแนวปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

พันธกิจของแผนกวิชาช่างต่อเรือประกอบด้วย
พันธกิจที่ 1 จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพ ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน
พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพ ให้เป็นเลิศทางวิชาการ
พันธกิจที่ 3 บริการและฝึกวิชาชีพ สู่องค์กรภายนอก
พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมค้นคว้าวิจัย และพัฒนานวัฒกรรม สิ่งประดิษฐ์อย่างต่อเนื่อง

หลักสูตรการสอนของแผนกวิชาช่างต่อเรือ

ระดับและสาขาวิชาที่เปิดสอน ปัจจุบันแผนกวิชาช่างต่อเรือจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2546 และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลากหลาย ดังนี้
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 1 สาขางาน ดังนี้
     - สาขางานต่อเรือไฟเบอร์กล๊าส
2.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 1 สาขางาน ดังนี้
     - สาขางานช่างต่อเรือ ระบบทวิภาคี
3.หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลากหลาย

บุคลากร

 T2

นายฉัตรชัย อนุวัฒน์
พนักงานราชการ
(หัวหน้าแผนกวิชาช่างต่อเรือ)

T4

นายพิทักษ์ รอดแก้ว
ข้าราชการครู

T3 n

 นายวีระวุฒิ ลำโป
พนักงานราชการ 

78414460 458617324784262 4444608251559936000 n

นายสุวัฒน์  ชายเลี้ยง
ครูอัตราจ้าง

tr06

นายณัฐวุฒิ รักษาชล
ครูอัตราจ้าง

  

รูปภาพห้องเรียนแผนกวิชาช่างต่อเรือ

DSC03141    DSC03160    DSC03149

 

แนะแนวศึกษาต่อ

ช่างต่อเรือ

You are here: Home แผนกวิชาช่างต่อเรือ