เทคนิคพื้นฐาน

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

ประวัติแผนก

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2537 เปิดทำการสอนครั้งแรกในปี พ.ศ. 2538 โดยฝากให้นักศึกษาเรียน ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ปี จากนั้นเคลื่อนย้ายมาอยู่ ณ เลขที่ 147 ม. 4 ถ. ท่าเทียบเรือ ต. ปากพนังฝั่งตะวันตก อ. ปากพนัง จ. นครศรีธรรมราช จนถึงปัจจุบัน และเปิดทำการสอนดังนี้ 1.แผนกวิชาช่างยนต์ 2.แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 3.แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานโดยแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานมีบุคลากรทั้งหมด 5 คน วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาอุตสาหการ-เครื่องมือกล และสาขาวิชาอุตสาหการเชื่อมประสานมีรายวิชาที่เปิดสอนดังนี้ 1.วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น 2.วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 3.วิชาวัสดุช่าง 4.วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5.วิชาทฤษฎีช่างกลทั่วไป 6.วิชาการบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ 7.วิชาเพิ่มผลผลิต 8.วิชางานฝึกฝีมือเบื้องต้น 9.วิชาธุรกิจอุตสาหกรรมเบื้องต้น 10.เขียนแบบเทคนิค 11.งานเทคนิคพื้นฐานได้ตัดวิชาออกแล้วปรับเปลี่ยนตามหลักสูตรใหม่ดังนี้ 1.วิชาวัสดุช่างเปลี่ยนเป็นวิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรม 2.วิชาทฤษฎีช่างกลทั่วไปตัดออกไป 3.วิชาการบริหารงานด้วยระบบคุณภาพเปลี่ยนเป็นวิชาการพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 4.วิชาการเพิ่มผลผลิตได้ตัดออกไป 5.วิชาธุรกิจอุตสาหกรรมเบื้องต้นได้ตัดออกไป 6.วิชาฝึกฝีมือเบื้องต้นเปลี่ยนเป็นงานฝึกฝีมือ1 7.วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นวิชาเลือก สอนแผนกวิชาช่างกลโรงงาน จนถึงปัจจุบัน 2557

ขนาด ที่ตั้ง

147 ถนนท่าเทียบเรือ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80140 เป็นอาคารฝึกงานที่ 5 แบ่งส่วนต่างๆคือ พื้นที่งานปฏิบัติ งานเครื่องมือกล งานฝึกฝีมือ ห้องเรียนมีอยู่ 2 ห้องคือ ห้องเรียนทฤษฎีและห้องเรียนเขียนแบบ

ปรัชญาของแผนกวิชา

"มีทักษะ มีความรู้ และระเบียบวินัย"

วิสัยทัศน์ประจำแผนกวิชา

นักเรียนศึกษาได้ศึกษาฝึกปฏิบัติจนเกิดทักษะเป็นเลิศและเกิดความรู้คู่คุณธรรม

พันธกิจ

นักเรียนศึกษาได้ศึกษาจนครบตามหลักสูตรในระดับปวช. และระดับปวส.

บุคลากรในแผนก

TP1

นายสันตินัย จรเสมอ
วุฒิการศึกษา คอบ. วิศวกรรมอุตสาหการ-เครื่องมือกล
(หัวหน้าแผนกเทคนิคพื้นฐาน)

 TP2

นายชายชาญ ขนาบแก้ว
วุฒิการศึกษา ปทส. อุตสาหการ-เชื่อมประสาน

 TP3

นายไพฑูรย์ เพชรคำ 
วุฒิการศึกษา ปทส. อุตสาหการ-เชื่อมประสาน

 

TP4

นายสุนทร จุติพล วุฒิการศึกษา
คบ. อุตสาหกรรมศิลป์ (งานไม้ก่อสร้าง)

รูปภาพห้องเรียนแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

basic-Techniques01 basic-Techniques02 

basic-Techniques03 basic-Techniques04

basic-Techniques05 basic-Techniques06