แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

ประวัติแผนก

     ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๗ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้ในการประกอบอาชีพแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและสนองความต้องการของตลาดแรงงานในการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ โดยได้รับความช่วยเหลือจากโครงการเงินกู้กองทุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจโพ้นทะเลแห่งญี่ปุ่น (OECF) เป็นเงินกู้ประมาณ ๔๐๐ ล้านบาท เพื่อใช้ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับการเรียนการสอน เริ่มเปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๘
     แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ จัดการเรียนการสอนร่วมกับแผนกวิชาอื่น ๆ โดยเปิดสอน วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ สำหรับนักเรียน นักศึกษาทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เข้าใจหลักการและประยุกต์ใช้ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สุขศึกษา และพลศึกษา ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

ขนาด ที่ตั้ง

ขนาด มีพื้นที่ทั้งหมด ๙ ห้องเรียน ห้องพักครู ๒ ห้อง ที่ตั้ง ตั้งอยู่ ณ อาคารอำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช เลขที่ ๑๔๗ หมู่ที่ ๔ ถนนท่าเทียบเรือ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ ๘๐๑๔๐ โทรศัพท์ ๐๗๕-๓๗๐-๗๕๙ โทรสาร ๐๗๕-๓๗๐-๗๔๐ ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต www.nasic.ac.th. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Nakhonsi 01 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ปรัชญาของแผนกวิชา

"วิชาการเยี่ยม  เปี่ยมความรู้  คู่คุณธรรม"

วิชาสามัญเยี่ยม หมายถึง นักเรียน นักศึกษามีผลการเรียนในหมวดวิชาสามัญอยู่ในระดับดีขึ้นไป
เปี่ยมความรู้ หมายถึง ครูผู้สอนเน้นความรู้ที่ทันสมัยให้กับนักเรียนอย่างเต็มความสามารถและนำเทคนิคที่ทันสมัยให้กับผู้เรียนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
คู่คุณธรรม หมายถึง มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สังคมต้องการ

วิสัยทัศน์ประจำแผนกวิชา

แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์เป็นแผนกที่มุ่งพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ด้านวิชาการและพัฒนาความรู้ให้เกิดคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อนำความรู้ที่ได้รับในการเพิ่มความสามารถด้านวิชาการในเชิงอุตสาหกรรมเมื่อจบการศึกษา

พันธกิจ

พันธกิจของแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ประกอบด้วย
พันธกิจที่ 1 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะทางด้านการใช้ภาษา ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคม และสุขภาพพลานามัย

การสอนของแผนกสามัญ-สัมพันธ์

ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ ได้ร่วมกับแผนกวิชาต่างๆ จัดการเรียนการสอนใน ๒ หลักสูตร คือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เปิดการเรียนการสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรม จำนวน ๘ สาขางาน ดังนี้

     หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เปิดการเรียนการสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรม จำนวน ๘ สาขางาน ดังนี้

 1. สาขางานยานยนต์
 2. สาขางานเครื่องมือกล
 3. สาขางานเชื่อมโลหะ
 4. สาขางานไฟฟ้ากำลัง
 5. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
 6. สาขางานเมคคาทรอนิกส์
 7. สาขางานต่อเรือไฟเบอร์กล๊าส
 8. สาขางานธุรกิจค้าปลีก

     หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปิดการเรียนการสอน ๒ ประเภทวิชา จำนวน ๑๐ สาขางาน ได้แก่

 1. สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ
 2. สาขางานเครื่องมือกล
 3. สาขางานเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
 4. สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า
 5. สาขางานระบบโทรคมนาคม
 6. สาขางานเมคคาทรอนิกส์
 7. สาขางานอุตสาหกรรมการต่อเรือ
 8. สาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
 9. สาขางานแม่พิมพ์โลหะ

     ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ จำนวน ๑ สาขางาน ดังนี้

 1. สาขางานการจัดการขนส่ง

บุคลากร

บุคลากรในแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์มีทั้งหมด 11 คนดังนี้

 1. นางบุญศรี จันทนรารักษ์ ( หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ )
 2. นางสาวจริยา โอพั่ง 
 3. นางสาวอาภรณ์ คชินทร 
 4. นางจิระพร ขาวสนิท 
 5. นางสาวมยุรี ศรีสมโภชน์ 
 6. นางสาวสรัญญา นนทโชติ 
 7. นายภีมากร สมฟองกุล 
 8. นางระเบียบ แก้วสำลี 
 9. นางทิพวรรณ ศิลป์ประพันธ์ 
 10. นางสาวสิริลักษณ์ จันทร์แก้ว 
 11. นายวรวุธ จันทร์สังสา