พาณิชย์นาวี (เครื่องกลเรือ)

A1

ประวัติแผนก

     เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2548 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กับ กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี โดย นายถวัลย์รัฐ อ่อนศิระ อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคมได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี เพื่อร่วมมือกันผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชยนาวี ให้ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของอนุสัญญาระหว่างประเทศ โดยมุ่งหวังให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียน นักศึกษาให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมให้มีงานทำ มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีความสามารถในการแข่งขันในยุคโลกาภิวัฒน์ โดยจะดำเนินการในเรื่องการพัฒนาหลักสูตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ - หลักสูตรพิเศษ (Merchant Marine Cadets Course – Special Course) ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี พัฒนาร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช และรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลเรือ เทคนิคอุตสาหกรรม เข้าศึกษาต่อเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยมีเวลาฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลกับเรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศ เป็นเวลา 1 ปี เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ฝ่ายช่างกลเรือ และมีสิทธิสมัครสอบเพื่อขอรับประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายช่างกลเรือของเรือกลเดินทะเลขนาดกำลังขับเคลื่อน 3,000 กิโลวัตต์หรือมากกว่า
     แผนกวิชาพาณิชยนาวี เปิดสอนหลักสูตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (หลักสูตรพิเศษ) ฝ่ายช่างกลเรือ รุ่นแรกเมื่อปีการศึกษา 2546 จำนวน 26 นาย มีนักเรียนทั้งหมด 9 รุ่น นับถึงปี พ.ศ. 2554 มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาแล้ว 134นาย
     นอกจากนั้นวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชยนาวี กับบริษัท โทรีเซน ไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 และบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

ขนาด ที่ตั้ง

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช  147 หมู่ที่ 4  ถนนท่าเทียบเรือ  ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  รหัสไปรษณีย์ 80370

วิสัยทัศน์

"พัฒนากำลังคน ทางด้านวินัย ทักษะวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี โดนยึดแนวปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง"

ปรัชญา

"มีวินัย มีทักษะ มีความรู้  สู่ระดับสากล"

พันธกิจ

พันธกิจของแผนกวิชาพาณิชยนาวีประกอบด้วย

พันธกิจที่ 1 ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีระเบียบวินัย เคารพกฎระเบียบของวิทยาลัย เคารพกฎหมายและเคารพสิทธิของผู้อื่น
พันธกิจที่ 2 เน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจที่ 3 จัดการศึกษาให้กับผู้เรียน มีความรู้และสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะทาง

หลักสูตรการสอน

แผนกวิชาพณิชยนาวี

แผนกวิชาพณิชยนาวี

ปีการศึกษา 2546 – 2554 เปิดสอนหลักสูตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (หลักสูตรพิเศษ)
ฝ่ายช่างกลเรือระดับเทียบเท่าปริญญาตรี ระยะเวลา 3 ปี เรียนทฤษฎี เป็นเวลา 2 ปี และฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลกับเรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศ เป็นเวลา 1 ปี เมื่อฝึกภาคปฏิบัติครบ 1 ปี จะต้องทำรายงานการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการฝึก จากนั้นนักเรียนจะต้องผ่านการทดสอบการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลทั้งภาคทฤษฎีและสอบสัมภาษณ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ( หลักสูตรพิเศษ ) ฝ่ายช่างกลเรือโดยมีคุณสมบัติดังนี้

 1. รับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างยนต์ ช่างกลเรือเกรดเฉลี่ย 2.75
 2. เป็นชายโสด สัญชาติไทย มีความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
 3. อายุไม่เกิน 25 ปี โดยนับ พ.ศ.เกิด
 4. ตาไม่บอดสี และว่ายน้ำได้เป็นอย่างดี

ปีการศึกษา 2555 เปิดสอนหลักสูตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (ความร่วมมือกับกรมเจ้าท่า )สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระยะเวลา 2 ปี มีนักเรียนทั้งหมด 21 นาย โดยมีคุณสมบัติดังนี้

 1. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาอุตสาหกรรมสาขาวิชาเครื่องกลหรือสาขาวิชาช่างยนต์, ช่างกลเรือ,ช่างกลเกษตร,ช่างกลหนัก และช่างเทคนิคอุตสาหกรรม โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.25
 2. เป็นชายโสด สัญชาติไทย มีความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
 3. อายุไม่เกิน 25 ปี โดยนับ พ.ศ.เกิด
 4. ตาไม่บอดสี และว่ายน้ำได้เป็นอย่างดี

ข้อมูลแผนการเรียน
ระดับ ปวส.

เรียน 2 ปีแรก จบ ปวส. สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ

 • จบ ปวส. แล้วได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( วุฒิ ปวส. สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ) ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 • จบ ปวส. ได้สิทธิ์สอบประกาศนียบัตรลูกเรือ(ตั๋วลูกเรือ)ของเรือกลเดินทะเลขนาดกำลังขับเคลื่อน 750 กิโลวัตต์ หรือมากกว่า จากกรมเจ้าท่า
 • จบ ปวส. แล้วได้รับประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย์จากศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี (ระดับ Operation Level)
 • จบ ปวส. แล้วไปทำงานกับเรือสินค้าระหว่างประเทศ หรือ จะเรียนต่อ ป.ตรี ก็ได้

ระดับ ปริญญาตรี

จบ ปวส. แล้วอยากเรียนต่อ ป.ตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ อีก 2 ปี
(โดยต้องสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยฯกำหนด)

 • เรียนต่อ ป.ตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ ปี 1 เรียนที่ วทอ.นครศรีธรรมราช)
 • เรียนต่อ ป.ตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ ปี 2 (เรียนที่ สถานประกอบการ)(โดยวิทยาลัยฯจะจัดส่งไปตามบริษัทที่ทำความร่วมมือ)
 • จบแล้วได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ(ต่อเนื่อง) ของสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 • จบแล้วได้รับประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย์จากศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี (ระดับ Management Level)
 • จบแล้วมีสิทธิ์ในการสมัครสอบเพื่อขอรับประกาศนียบัตรรองต้นกลของเรือกลเดินทะเลขนาดกำลังขับเคลื่อน 750-3,000 กิโลวัตต์ หรือ รองต้นกลของเรือกลเดินทะเลขนาดกำลังขับเคลื่อน3,000 กิโลวัตต์ หรือมากกว่า (ขึ้นอยู่กับ Sea Service ของตนเอง) จากกรมเจ้าท่า

บุคลากร

บุคลากรในแผนกวิชาพาณิชยนาวีมีดังนี้

89

นายโพธิรัตน์  เพชรรัตน์  

( หัวหน้าแผนกวิชาพาณิชยนาวี )

persujitra

นางสาวสุจิตรา ล่องทอง

( เจ้าหน้าที่แผนกวิชาพาณิชยนาวี )

**จัดการเรียนการสอนร่วมกับแผนกวิชาช่างยนต์**

 

 

รูปภาพแผนกวิชาพณิชยนาวี

1 2 

3 4

5 6

7 740355 438538589586679 789807469 o

10549960 823329667692323 2083484505706120665 o 7777