งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเรียน การสอน ความประพฤติ ระเบียบวินัย และข้อบังคับ ให้ความคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดรายวิชา ในการลงทะเบียนเรียนให้

2. จัดทำคู่มือนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม

3. ดำเนินการงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ

4. บริการให้คำปรึกษา แนะแนวอาชีพ และจัดหางานให้แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการอบรม

5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการ เพื่อจัดหางานให้แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการอบรม

6.สร้างระบบเครือข่าย การแนะแนวอาชีพร่วมกับหน่วยงานภาคนอก ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน

7. ดำเนินการแนะแนวอาชีพพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพ ศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอิสระ

8. จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลการเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการอบรมที่สำเร็จการศึกษา โดยติดตามการมีงานทำ การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ และการจัดทำรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

9. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

10. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

11. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 Y8

ครูธนพงศ์ มูสิกะ
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นางสาวจิราวรรณ ช่วยนุภาพ
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นางสาวมณัสนันท์ จันทร์ลิหมัด
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน