ช่างไฟฟ้ากำลัง

ช่างไฟฟ้ากำลัง

ประวัติแผนก

เปิดทำการสอนเมื่อปี พ.ศ. 2538 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช (อาคารชั่วคราว) มีนักเรียนสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวช. สาขางานไฟฟ้ากำลัง จำนวน 14 รุ่นและระดับชั้น ปวส. สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า จำนวน 11 รุ่น

ขนาด ที่ตั้ง

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่เลขที่ 147 หมู่ 4 ถนนท่าเทียบเรือ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ปรัชญาของแผนกวิชา

"ตระหนักหน้าที่ มีคุณธรรม จิตใจอาสา ก้าวทันเทคโนโลยี"

ตระหนักหน้าที่ :นักเรียนรู้หน้าที่ของตัวเองว่าต้องตั้งใจและขยันเรียน
มีคุณธรรม :นักเรียนควรมีคุณธรรมควบคู่กับความรู้เพื่อทำไปใช้ให้ถูกต้อง
จิตใจอาสา :การเรียนการสอนให้นักเรียนมีส่วนร่วม มีจิตใจช่วยเหลือสังคม
ก้าวทันเทคโนโลยี :การเรียนการสอนเน้นทางด้านพัฒนาให้นักเรียนรู้ทันเทคโนโลยีและนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์

วิสัยทัศน์ประจำแผนกวิชา

วิสัยทัศน์ แผนกช่างไฟฟ้ากำลังเป็นสาขาวิชาที่มุ่งผลิตกำลังคน ทางด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี โดยยึดแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งมั่นพัฒนาด้านวิชาชีพเฉพาะทางเพื่อสนองความต้องการของชุมชน ประเทศชาติสู่ระดับสากล

พันธกิจ

พันธกิจของแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังประกอบด้วย
พันธกิจที่ 1 มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพ
พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพ ด้านวิชาการ ด้านคุณธรรม
พันธกิจที่ 3 บริการและฝึกวิชาชีพ สู่สังคมและองค์กรภายนอก
พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมงานด้านการค้นคว้าวิจัย และพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

หลักสูตรการสอนของแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

ปัจจุบันแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2546 และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลากหลาย ดังนี้
1.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 1 สาขางานดังนี้
     - สาขางานไฟฟ้ากำลัง ระบบปกติ
2.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 1 สาขางาน ดังนี้
     - สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า ระบบปกติ
     - สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า ระบบทวิภาคี
3.หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
     - สาขาช่างติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ

บุคลากรในแผนก

 F6

นายจำรัส  ชมกระบิล
พนักงานราชการ

(หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า)

 F1

นายสว่าง  จันทร์ขาว
ครู คศ.๒

 F2

นายสุนทร  เวชสาร
ครู คศ.๒

f14

นางสุกัญญา ช่วยรักษ์
ครู คศ.๒

F15

นายสมชาย สุเหร็น
ครู

F7

นายภราดร อมรลักษณ์
พนักงานราชการ

F8

นายสวัสดิ์ มีแสง
พนักงานราชการ

F9

นายวรทัศน์  จันทมะโน
พนักงานราชการ

F10

นายยงยุทธ  รอดสม
พนักงานราชการ

IMG 2983

นายอัฐชัย เมฆฉาย
ครูอัตราจ้าง

IMG 3017

นายสรรวัชญ์ ทองแก้ว
ครูอัตราจ้าง

f15

นายวทันย์ กิจวิจิตร
ครูอัตราจ้าง

IMG 2991

นายศุภกิตติ์ ธำรงนพรัตน์
ครูอัตราจ้าง

 f17

นายไตรรงค์ ไตรระเบียบ
ครูอัตราจ้าง

 

แนะแนวศึกษาต่อ

ช่างไฟฟ้ากำลัง

webside แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง  https://sites.google.com/nasic.ac.th/electrical-nasic