ช่างอิเล็กทรอนิกส์

IMG_32012.JPG

ประวัติแผนก

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2530 เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้ในการประกอบอาชีพแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและสนองความต้องการของตลาดแรงงานในการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ โดยได้รับความช่วยเหลือจากโครงการเงินกู้กองทุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจโพ้นทะเลแห่งญี่ปุ่น (OECF) เป็นเงินกู้ประมาณ 400 ล้านบาท เพื่อใช้ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับการเรียนการสอน เริ่มเปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2538

ขนาด ที่ตั้ง

- ขนาด มีพื้นที่ทั้งหมด 10 ห้องเรียน ห้องพักครู 1 ห้อง
- ที่ตั้ง ตั้งอยู่ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช เลขที่ 147 หมู่ที่ 4 ถนนท่าเทียบเรือ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80140

ปรัชญาของแผนกวิชา

"ขยันฝึกฝีมือ   ยืดถือวินัย   ใฝ่คุณธรรม   ก้าวล้ำเทคโนโลยี"

ขยันฝึกฝีมือ  : การเรียนการสอนในสายอาชีวศึกษาที่เน้นการฝึกปฏิบัติ
ยืดถือวินัย  :  เน้นการฝึกระเบียบวินัยให้เหมาะสม
ใฝ่คุณธรรม  :  นักเรียนควรมีคุณธรรมควบคู่กับความรู้และนำความรู้มาใช้ให้ถูกต้อง
ก้าวล้ำเทคโนโลยี  :  การจัดการเรียนการสอนเน้นทางด้านพัฒนาให้นักเรียนรู้ทันเทคโนโลยีและนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์

วิสัยทัศน์ประจำแผนกวิชา

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์เป็นสาขาวิชาที่มุ่งเน้นผลิตและพัฒนากำลังคน ทางด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้และมาตรฐาน สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ สอดคล้องกับตลาดแรงงาน และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยยึดถือแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

พันธกิจของ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย
พันธกิจที่ 1 จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพ ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน
พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพ ให้เป็นเลิศทางวิชาการ
พันธกิจที่ 3 บริการและฝึกวิชาชีพ สู่องค์กรภายนอก
พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมค้นคว้าวิจัย และพัฒนา นวัฒกรรม สิ่งประดิษฐ์อย่างต่อเนื่อง

บุคลากรในแผนก

Telec
     

E2

นายสำเริง  แก้วรัตน์
ครู คศ.๒
(หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์)

 E1

นายสำรวญ  เปียศรี
ครู คศ.๒

 tr 88273 1612260443733

นายธีรพล  คะเนสม
ครู คศ.๒

E4

นางศรัญญา บุญประเสริฐยิ่ง
ครู คศ.๒


28860.jpg

นายสิทธิชัย กลมเกลี้ยง
ครู คศ.๒

E6

นายวิศัลย์ สุขสวัสดิ์
พนักงานราชการ

 

 

แนะแนวศึกษาต่อ

ช่างอิเล็กทรอนิกส์