ฝ่ายบริหารทรัพยากร

หน้าที่

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในงานบริหารงานทั่วไป งานบุคลากร งานการเงิน งานการบัญชี งานพัสดุ งานอาคารสถานที่ งานทะเบียน และงานประชาสัมพันธ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บุคลากร

รอข้อมูล