ฝ่ายบริหารทรัพยากร

หน้าที่

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในงานบริหารงานทั่วไป งานบุคลากร งานการเงิน งานการบัญชี งานพัสดุ งานอาคารสถานที่ งานทะเบียน และงานประชาสัมพันธ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บุคลากร

นายนิคม  เกตุเกลี้ยง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ

  • งานบริหารงานทั่วไป
  • งานบุคลากร
  • งานการเงิน
  • งานการบัญชี
  • งานพัสดุ
  • งานอาคารสถานที่
  • งานทะเบียน
  • งานประชาสัมพันธ์