ฝ่ายบริหารทรัพยากร

หน้าที่

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในงานบริหารงานทั่วไป งานบุคลากร งานการเงิน งานการบัญชี งานพัสดุ งานอาคารสถานที่ งานทะเบียน และงานประชาสัมพันธ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บุคลากร

 rongnikhom

 นายนิคม  เกตุเกลี้ยง
รองผู้อำนวยการบริหารทรัพยากร

 S6

นางบุญศรี จันทนรารักษ์ 
งานบริหารงานทั่วไป

 f14

นางสุกัญญา ช่วยรักษ์ 
งานบุคลากร

 K3

นายยืนยง  มณีกาญจน์
 งานการเงิน

TP2

นายชายชาญ ขนาบแก้ว
งานการบัญชี

y6nn

นายโพธิรัตน์ เพชรรัตน์
งานพัสดุ

F7

นายภราดร อมรลักษณ์
งานอาคารสถานที่

Y4

นายประเสริฐ คงสง
งานทะเบียน

S7

นางทิพวรรณ ศิลป์ประพันธ์
งานประชาสัมพันธ์