ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

หน้าที่

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา งานครูที่ปรึกษา งานปกครอง งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนด

บุคลากร

rongsatit

นายสาธิต ก้งเซ่ง
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

F10

นายยงยุทธ รอดสม
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

K6

นายอรรถพล ไชยพงศ์
งานครูที่ปรึกษา

Y12

นายปรเมษฐ์ จิรักษา
งานปกครอง

Y8

นายธนพงศ์ มูสิกะ
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

S2

นางสาวฐิฌาภรณ์ คชินทร
งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

Y7

นายวิสุทธิ์ สักกุณา
งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน