ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

หน้าที่

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา งานครูที่ปรึกษา งานปกครอง งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนด

บุคลากร

รอข้อมูล