ช่างเชื่อมโลหะ

ช่างเชื่อมโลหะ

ประวัติแผนก

เปิดทำการสอนเมื่อปี พ.ศ. 2540 ณ อาคารชั่วคราว มีห้องปฏิบัติการจำนวน 2 ห้อง โดนรุ่นที่ 1 มีนักเรียนจำนวน 30 คน แบ่งเป็นสองกลุ่มเรียน มีอาจารย์สอนประจำแผนก 6 คน การเรียนการสอนระดับชั้น ปวส. เปิดรุ่นแรกในปี พ.ศ. 2543 และเปิดสอนระดับ ปวช. ระบบทวิภาคีในปี พ.ศ.2539 เป็นรุ่นแรก ปัจจุบัน ได้มีนักเรียนสำเร็จการศึกษาจำนวน 10 รุ่นและได้เปิดทำการเรียนการสอนระดับ ปวช.ระบบปกติ และระดับ ปวส. เทคนิคการเชื่อม

ขนาด ที่ตั้ง

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่อาคาร 8 ลักษณะ 2 ชั้น มีห้องปฏิบัติการทั้งหมด 5 ห้อง

ปรัชญาของแผนกวิชา

"ทักษะเยี่ยม เปี่ยมความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อาเซียน"

วิสัยทัศน์ประจำแผนกวิชา

วิสัยทัศน์ของแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะเป็นสาขาวิชาที่มุ่งผลิต พัฒนากำลังคน ทางด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี โดยยึดแนวปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

พันธกิจของแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะประกอบด้วย
พันธกิจที่ 1 จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพ ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน
พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพ ให้เป็นเลิศทางวิชาการ
พันธกิจที่ 3 บริการและฝึกฝนวิชาชีพ สู่องศ์กรภายนอก
พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมค้นคว้าวิจัย และพัฒนานวัฒกรรม สิ่งประดิษฐ์อย่างต่อเนื่อง

หลักสูตรการสอนของแผนกวิชาช่างเชื่อม

ระดับและสาขาวิชาที่เปิดสอนปัจจุบันแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2546
1.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 1 สาขางาน ดังนี้
    - สาขางานเชื่อมโลหะ ระบบปกติ
2.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

บุคลากรในแผนก

C1

นายบุญฤทธิ์  รัตนคช
ครู คศ.๓
(หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ)

C2

นายธีระยุทธ  เบ็ญชนะวงศ์
พนักงานราชการ

c4n
นายมนตรี  ดวงแข
พนักงานราชการ

c6
นายพงศธร  ดอกกะฐิน
พนักงานราชการ

p3

นายปรีชา  ปานะรัตน์
ครูอัตราจ้าง

c7

นายอนุวัฒน์ ปานะรัตน์
ครูอัตราจ้าง

รูปภาพห้องเรียนแผนกวิชาช่างเชื่อม

1  2  4
3   5  6 

แนะแนวศึกษาต่อ

ช่างเชื่อมโลหะ