ช่างเชื่อมโลหะ

ช่างเชื่อมโลหะ

ประวัติแผนก

เปิดทำการสอนเมื่อปี พ.ศ. 2540 ณ อาคารชั่วคราว มีห้องปฏิบัติการจำนวน 2 ห้อง โดนรุ่นที่ 1 มีนักเรียนจำนวน 30 คน แบ่งเป็นสองกลุ่มเรียน มีอาจารย์สอนประจำแผนก 6 คน การเรียนการสอนระดับชั้น ปวส. เปิดรุ่นแรกในปี พ.ศ. 2543 และเปิดสอนระดับ ปวช. ระบบทวิภาคีในปี พ.ศ.2539 เป็นรุ่นแรก ปัจจุบัน ได้มีนักเรียนสำเร็จการศึกษาจำนวน 10 รุ่นและได้เปิดทำการเรียนการสอนระดับ ปวช.ระบบปกติ และระดับ ปวส. เทคนิคการเชื่อม

ขนาด ที่ตั้ง

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่อาคาร 8 ลักษณะ 2 ชั้น มีห้องปฏิบัติการทั้งหมด 5 ห้อง

ปรัชญาของแผนกวิชา

"ทักษะเยี่ยม เปี่ยมความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อาเซียน"

วิสัยทัศน์ประจำแผนกวิชา

วิสัยทัศน์ของแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะเป็นสาขาวิชาที่มุ่งผลิต พัฒนากำลังคน ทางด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี โดยยึดแนวปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

พันธกิจของแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะประกอบด้วย
พันธกิจที่ 1 จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพ ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน
พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพ ให้เป็นเลิศทางวิชาการ
พันธกิจที่ 3 บริการและฝึกฝนวิชาชีพ สู่องศ์กรภายนอก
พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมค้นคว้าวิจัย และพัฒนานวัฒกรรม สิ่งประดิษฐ์อย่างต่อเนื่อง

หลักสูตรการสอนของแผนกวิชาช่างเชื่อม

ระดับและสาขาวิชาที่เปิดสอนปัจจุบันแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2546
1.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 1 สาขางาน ดังนี้
    - สาขางานเชื่อมโลหะ ระบบปกติ
2.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

บุคลากรในแผนก

C1

นายบุญฤทธิ์  รัตนคช
ครู คศ.๓
(หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ)

 C2

นายธีระยุทธ  เบ็ญชนะวงศ์
พนักงานราชการ

 C3 n

นายสมบูรณ์  สิทธี
พนักงานราชการ

 C4 n

นายมนตรี  ดวงแข
พนักงานราชการ

IMG 2897

นายพงศธร  ดอกกะฐิน
ครูอัตราจ้าง

 p3

นายปรีชา  ปานะรัตน์
ครูอัตราจ้าง

รูปภาพห้องเรียนแผนกวิชาช่างเชื่อม

1  2  4
3   5  6 

แนะแนวศึกษาต่อ

ช่างเชื่อมโลหะ