แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

โลจิสติกส์

ประวัติแผนก

รอข้อมูล...

 

 

ขนาด ที่ตั้ง

รอข้อมูล...

ปรัชญาของแผนกวิชา

"ทักษะเยี่ยม เปี่ยมความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อาเซียน"

วิสัยทัศน์ประจำแผนกวิชา

วิสัยทัศน์ของแผนกการจัดการโลจิสติกส์เป็นสาขาวิชาที่มุ่งผลิต พัฒนากำลังคน ทางด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี โดยยึดแนวปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

พันธกิจของแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะประกอบด้วย
พันธกิจที่ 1 จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพ ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน
พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพ ให้เป็นเลิศทางวิชาการ
พันธกิจที่ 3 บริการและฝึกฝนวิชาชีพ สู่องศ์กรภายนอก
พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมค้นคว้าวิจัย และพัฒนานวัฒกรรม สิ่งประดิษฐ์อย่างต่อเนื่อง

หลักสูตรการสอนของแผนกการจัดการโลจิสติกส์

ระดับและสาขาวิชาที่เปิดสอนปัจจุบันแผนกการจัดการโลจิสติกส์ จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2546 ดังนี้
1.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขางานธุรกิจค้าปลีก
2.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานการจัดการโลจิสติกส์
    

บุคลากรในแผนก

29152.jpg

นางสาวสุรัตนี  เสนีชัย
พนักงานราชการ
(หัวหน้าแผนก)

 

29153.jpg

นางสาวบุญฑริย์มา  ญาณาธิปสวัสดิ์
พนักงานราชการ

 L2

นางสาวจินดาพร  สีขาว
ครูอัตราจ้าง

29154.jpg

นางสาวนันธิกานต์   แก้วเหมือน
ครูอัตราจ้าง

   

 

แนะแนวศึกษาต่อ

Slide00BB7