ช่างกลโรงงาน

ช่างกลโรงงาน

ประวัติแผนก

เปิดทำการสอนเมื่อปี พ.ศ. 2540 ณ อาคารแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน โดยรุ่นที่ 1 มีนักเรียนจำนวน 80 คน แบ่งเป็นสองกลุ่มเรียนมีการเปิดการเรียนการสอนระดับ ปวส. เป็นรุ่นแรกในปีการศึกษา 2540 ปัจจุบันได้มีนักเรียนสำเร็จการศึกษาจำนวน 14 รุ่น และได้เปิดทำการสอนระดับ ปวช.ระบบปกติ ทวิภาคี และระดับ ปวส. สาขางานเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง

ขนาด ที่ตั้ง

แผนกวิชาช่างกลโรงงานตั้งอยู่อาคารหมายเลข 4 เป็นตึก 2 ชั้น ขนาดพื้นที่ 1,600 ตร.ม. มีห้องปฏิบัติการทั้งหมด 7 ห้อง หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน 075-370759 ต่อ 112

ปรัชญาของแผนกวิชา

"ทักษะดี วิชาเด่น เน้นคุณธรรม"

วิสัยทัศน์ประจำแผนกวิชา

วิสัยทัศน์ ของแผนกช่างกลโรงงานเป็นสาขาวิชาที่มุ่งผลิต พัฒนากำลังคน ทางด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี โดนยึดแนวปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

พันธกิจของแผนกวิชาช่างกลโรงงานประกอบด้วย
พันธกิจที่ 1 จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพ ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน
พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพ ให้เป็นเลิศทางวิชาการ
พันธกิจที่ 3 บริการและฝึกวิชาชีพ สู่องค์กรภายนอก
พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมค้นคว้าวิจัย และพัฒนานวัฒกรรม สิ่งประดิษฐ์อย่างต่อเนื่อง

หลักสูตรการสอนของแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

ระดับและสาขาวิชาที่เปิดสอน ปัจจุบันแผนกวิชาช่างกลโรงงาน จัดการเรียนการสอนโดนใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2546 และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลากหลายดังนี้
1.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 1 สาขางาน ดังนี้
     - สาขางานเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
     - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 1 สาขางาน ดังนี้
     - สาขางานเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ระบบปกติ
     - สาขางานเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ระบบทวิภาคี
2.หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลากหลาย

บุคลากร

บุคลากรในแผนกวิช่าช่างกลโรงงานมีทั้งหมด 10 คนดังนี้

1. นายกิตติ ช่วยสระนอก ตำแหน่งครู ค.ศ.3 (หัวหน้าแผนกวิช่าช่างกลโรงงาน)
2. ดร.พรชัย สระศรีสุวรรณ ตำแหน่งครู ค.ศ.3
3. นายวิชัย นิยมเดชา ตำแหน่งพนักงานราชการครู
4. นายธเนศ พรหมจรรย์ ตำแหน่งพนักงานราชการครู
5. นายสมศักดิ์ นาคถนอม ตำแหน่งครูพิเศษสอน
6. นายธเนศ นาคะสรรค์ ตำแหน่งครูพิเศษสอน
7. นางสาวนิตญา ศรีสวัสดิ์ ตำแหน่งครูพิเศษสอน