ช่างกลโรงงาน

ช่างกลโรงงาน

ประวัติแผนก

เปิดทำการสอนเมื่อปี พ.ศ. 2540 ณ อาคารแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน โดยรุ่นที่ 1 มีนักเรียนจำนวน 80 คน แบ่งเป็นสองกลุ่มเรียนมีการเปิดการเรียนการสอนระดับ ปวส. เป็นรุ่นแรกในปีการศึกษา 2540 ปัจจุบันได้มีนักเรียนสำเร็จการศึกษาจำนวน 14 รุ่น และได้เปิดทำการสอนระดับ ปวช.ระบบปกติ ทวิภาคี และระดับ ปวส. สาขางานเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง

ขนาด ที่ตั้ง

แผนกวิชาช่างกลโรงงานตั้งอยู่อาคารหมายเลข 4 เป็นตึก 2 ชั้น ขนาดพื้นที่ 1,600 ตร.ม. มีห้องปฏิบัติการทั้งหมด 7 ห้อง หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน 075-370759 ต่อ 112

ปรัชญาของแผนกวิชา

"ทักษะดี วิชาเด่น เน้นคุณธรรม"

วิสัยทัศน์ประจำแผนกวิชา

วิสัยทัศน์ ของแผนกช่างกลโรงงานเป็นสาขาวิชาที่มุ่งผลิต พัฒนากำลังคน ทางด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี โดนยึดแนวปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

พันธกิจของแผนกวิชาช่างกลโรงงานประกอบด้วย
พันธกิจที่ 1 จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพ ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน
พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพ ให้เป็นเลิศทางวิชาการ
พันธกิจที่ 3 บริการและฝึกวิชาชีพ สู่องค์กรภายนอก
พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมค้นคว้าวิจัย และพัฒนานวัฒกรรม สิ่งประดิษฐ์อย่างต่อเนื่อง

หลักสูตรการสอนของแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

ระดับและสาขาวิชาที่เปิดสอน ปัจจุบันแผนกวิชาช่างกลโรงงาน จัดการเรียนการสอนโดนใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2546 และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลากหลายดังนี้
1.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 1 สาขางาน ดังนี้
     - สาขางานเครื่องมือกล
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 3 สาขางาน ดังนี้
     - เทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องมือกล (ภาคปกติ, ภาคทวิภาคี)
     - เทคนิคการผลิต สาขางานแม่พิมพ์โลหะ (ภาคทวิภาคี)
     - เทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องมือกล (ม.6)
3.หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลากหลาย

บุคลากรในแผนก

K1

นายกิตติ  ช่วยสระนอก
ครู คศ.๓
(หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน)

 K3

นายยืนยง มณีกาญจน์
ครู คศ.๒

 

2557.jpg 

นายธเนศ  พรหมจรรย์
ครู คศ.๑

 

k101

นายมนตรี แพรกทอง
ครู คศ.๑

K4

นายสมศักดิ์  นาคถนอม

พนักงานราชการ 

K6

นายอรรถพล  ไชยพงศ์
พนักงานราชการ

K7

นายนิวัต  บิลและหมัน
พนักงานราชการ

K8

นายนพปฎล  มีแก้ว
พนักงานราชการ

K9

นายทินภัทร  สุขเกิด
พนักงานราชการ

p5

นายธีรวัฒน์  ทองสงค์
พนักงานราชการ

  p1 

นายทศพร  พูลสวัสดิ์
พนักงานราชการ

 

แนะแนวศึกษาต่อ

ช่างกลโรงงาน