งานความร่วมมือ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ประสานความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา

2. ประสานงานความร่วมมือกับต่างประเทศและความช่วยเหลือจากภายนอกในการร่วมลงทุนเพื่อการศึกษา

3. ประสานงานความร่วมมือต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

4. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

5. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ครูพุทธพร ตันติสุทธิเวท
หัวหน้างานความร่วมมือ
นางสาวรมย์ชลี รัตนพงศ์
เจ้าหน้าที่งานงานความร่วมมือ