งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. จัดการศึกษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถไปประกอบอาชีพได้

2. จัดทำแผนและคู่มือการฝึกตามโครงสร้างของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการในการวิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่จะฝึกอาชีพ

3. วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศ ติดตาม การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการและมีการวัดผล และประเมินผล ควบคุมกำกับดูแล และแก้ปัญหาต่าง ๆ

4. ประชุมสัมมนาครูฝึก ครูนิเทศ เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

5. ติดต่อประสานงานกับแหล่งงาน และสถานประกอบการ เพื่อการจัดหาที่ฝึกงาน ให้กับนักเรียนนักศึกษา

6. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

7. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 Y9

ครูธานินทร์ ภูนฤมิต 
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

perromchalee นางสาวรมย์ชลี รัตนพงศ์ 
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี