แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์และแผนกวิชาชีพ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. จัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน ตารางสอน บัญชีวิชาเลือก จัดตารางสอนรวมและตารางสอนส่วนบุคคลของแผนกวิชา

2. ควบคุมดูแล ส่งเสริม กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน แก้ปัญหา เกี่ยวกับการเรียนการสอน การฝึกงาน และวัดผลประเมินผลและการวิจัยในแผนกวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบแบบแผนของทางราชการ

3. วางแผนและดำเนินงานด้านมาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้

4. จัดหาดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือของแผนกวิชาให้ใช้งานได้เป็นปกติ และมีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน

5. สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอน การเขียนตำรา เอกสาร และใบช่วยสอนต่าง ๆ

6. ติดตามและแนะนำเกี่ยวกับการทำโครงการฝึก โครงการสอน แผนการเรียนรู้คู่มือครู ใบงาน ตลอดจนแฟ้มสะสมงาน โดยบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนการสอน

7. ควบคุมการใช้วัสดุการศึกษา และลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชาให้เป็นไปตามใบงาน

8. ควบคุมดูแลและพัฒนาสำนักงาน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้สะอาดเรียบร้อยทันสมัยอยู่เสมอ

9. ปกครองดูแลบุคลากรในแผนกวิชาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเสนอความดีความชอบของบุคลากรในแผนกวิชา

10. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

11. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

12. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานอาชีวศึกษาบัณฑิต

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
(๑) เป็นหัวหน้าสำนักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ถายในสำนักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต
(๒) วางแผนการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ร่วมกับฝ่ายวิชาการ แผนกวิชา และสาขาวิชา ที่เปิดสอน
(๓) ประสานงานการรับสมัคร การลงทะเบียน การชำระเงิน กับงานที่เกี่ยวข้อง
(๔) ประสานงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนกับอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ประจำวิชา และอาจารย์พิเศษ     
(๕) บริการ และแนะนำด้านข้อมูล หลักสูตร สาขาวิชากับนักศึกษา และผู้สนใจ
(๖) บริการ การขอทุนวิจัย ทุนการศึกษา และสวัสดิการที่เกี่ยวข้อง
(๗) บริการด้านการลา การพักการเรียน และขออนุญาตเข้าศึกษาต่อ ตลอดจนการย้ายสถานศึกษาของนักศึกษา
(๘) ประสานงานเกี่ยวกับ การอนุมัติผลการเรียน การสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(๙) ประสานงานเกี่ยวกับการฝึกอาชีพและการเรียนรู้ ของนักศึกษา กับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๑๐) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 y6nn

ครูนายโพธิรัตน์ เพชรรัตน์
หัวหน้างานอาชีวศึกษาบัณฑิต

persujitra นางสาวสุจิตรา ล่องทอง
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาบัณฑิต

งานสื่อการเรียนการสอน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. วางแผนจัดหา จัดทำการให้บริการ สื่อการเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนรู้

2. จัดหารวบรวมวัสดุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนรู้

3. อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ครูในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน

4. พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ครูในการใช้และผลิตสื่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาทางไกล การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์

5. รับผิดชอบ ดูแลบำรุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและให้บริการ ด้านโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ การใช้ห้องโสตทัศนศึกษา

6. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

7. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 Y3

ครูบุญเลิศ เจยาคม
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

นางสาววันทการ บุญสุวรรณ์ 
เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน