ช่างไฟฟ้ากำลัง

ช่างไฟฟ้ากำลัง

ประวัติแผนก

เปิดทำการสอนเมื่อปี พ.ศ. 2538 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช (อาคารชั่วคราว) มีนักเรียนสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวช. สาขางานไฟฟ้ากำลัง จำนวน 14 รุ่นและระดับชั้น ปวส. สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า จำนวน 11 รุ่น

ขนาด ที่ตั้ง

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่เลขที่ 147 หมู่ 4 ถนนท่าเทียบเรือ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ปรัชญาของแผนกวิชา

"ตระหนักหน้าที่ มีคุณธรรม จิตใจอาสา ก้าวทันเทคโนโลยี"

ตระหนักหน้าที่ :นักเรียนรู้หน้าที่ของตัวเองว่าต้องตั้งใจและขยันเรียน
มีคุณธรรม :นักเรียนควรมีคุณธรรมควบคู่กับความรู้เพื่อทำไปใช้ให้ถูกต้อง
จิตใจอาสา :การเรียนการสอนให้นักเรียนมีส่วนร่วม มีจิตใจช่วยเหลือสังคม
ก้าวทันเทคโนโลยี :การเรียนการสอนเน้นทางด้านพัฒนาให้นักเรียนรู้ทันเทคโนโลยีและนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์

วิสัยทัศน์ประจำแผนกวิชา

วิสัยทัศน์ แผนกช่างไฟฟ้ากำลังเป็นสาขาวิชาที่มุ่งผลิตกำลังคน ทางด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี โดยยึดแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งมั่นพัฒนาด้านวิชาชีพเฉพาะทางเพื่อสนองความต้องการของชุมชน ประเทศชาติสู่ระดับสากล

พันธกิจ

พันธกิจของแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังประกอบด้วย
พันธกิจที่ 1 มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพ
พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพ ด้านวิชาการ ด้านคุณธรรม
พันธกิจที่ 3 บริการและฝึกวิชาชีพ สู่สังคมและองค์กรภายนอก
พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมงานด้านการค้นคว้าวิจัย และพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

หลักสูตรการสอนของแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

ปัจจุบันแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2546 และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลากหลาย ดังนี้
1.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 1 สาขางานดังนี้
     - สาขางานไฟฟ้ากำลัง ระบบปกติ
2.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 1 สาขางาน ดังนี้
     - สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า ระบบปกติ
     - สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า ระบบทวิภาคี
3.หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
     - สาขาช่างติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ

บุคลากร

บุคลากรในแผนกวิช่าช่างกลโรงงานมีทั้งหมด 10 คนดังนี้

1.นายปัญญา ช่างงาน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ (หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง)
2.นายสว่าง จันทร์ขาว ตำแหน่งครูคศ.2
3.นายสุนทร เวชสาร ตำแหน่งครูคศ.2
4.นายรัชชานนท์ เอมเอก ตำแหน่งครู คศ.1
5.นายจำรัส ชมกระบิล ตำแหน่งพนักงานราชการครู
6.นายภราดร อมรลักษณ์ ตำแหน่งครูพิเศษสอน
7.นายสวัสดิ์ มีแสง ตำแหน่งครูพิเศษสอน
8.นายกิติกร สุวรรณจำรัส ตำแหน่งครูพิเศษสอน

ข่าวสารช่างไฟฟ้า

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนวิทยาลัยฯ ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนวิทยาลัยฯ Monday, 10 March 2014 นายไพศาล ศิลาทอง นักศึกษาระดับชั้น ปวส. ๒ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ได้รับรางวัลการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๙ สาขาเทคโนโลยีระบบทำความเย็น   More detail
You are here: Home แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง