ครุภัณฑ์เทคนิคพื้นฐาน

ครุภัณฑ์เทคนิคพื้นฐาน

ที่ วันที่ได้มา หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ ขนาด ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 14 ก.ย 38 5210-005-0001-0002 แท่นระดับ ขนาด 600x1,000 มม. ผิวขูด งปม. 2 ตัว 19,900.00
2  " 3460-018-0001-0004 เครื่องรองขีด " 4 ตัว 4,950.00
3  " 5210-004-0001-0008 เวอร์เนียไฮเกจ วัดความสูงของชิ้นงาน " 8 ตัว 19,750.00
4  " 3405-001-0008-0009 เลื่อยกลขับด้วยมอเตอร์ไฟ 220 โวลท์ " 2 เครื่อง 6,950.00
5 6 ธ.ค 38 3416-001-0001-0006 เครื่องกลึงยันศูนย์เหนือแท่น ขนาด 125 มม. " 6 เครื่อง 118,333.33
6 8 ก.พ 39 3418-004-0001-0002 เครื่องไสแนวนอน ระยะชัก 300 มม. " 2 เครื่อง 147,500.00
7  " 3417-001-0001 เครื่องกัดแนวตั้ง " 1 เครื่อง 328,400.00
8 " 3413-001-0003-0006 เครื่องเจาะตั้งโต๊ะส่งกำลังด้วยสายพานวี " 4 เครื่อง 14,950.00
9  " 3413-001-0007 เครื่องเจาะตั้งพื้นเจาะรูได้ 25 มม. พร้อมอุปกรณ์ " 1 เครื่อง 177,000.00
10 14 ก.ย 38 5210-016-0001-0002 ฉากผสม 12 นิ้ว " 2 ชุด 4,950.00
11  " 3460-018-0005 กรรไกรตัดเหล็กคันโยก ขนาด 120 มม. " 1 อัน 50,000.00
12 " 3415-001-0003-0004 เครื่องเจียรไนตั้งพื้น ขนาดมอเตอร์ขับ 1/4 HP " 2 ตัว 4,950.00
13 18 ธ.ค 38 3431-001-0006 เครื่องเชื่อมไฟฟ้า AC/DC ขนาด 300 แอมป์ " 4 ตัว 12,475.00
14 13 ส.ค 39 3740-003-0001-0002 เครื่องมือและอุปกรณ์ทั่วไปประจำโรงฝึกงาน 2 ชุด  150,000.00
15  " 5180-003-0003-0004 เครื่องมือและอุปกรณ์งานปรับ " 250,000.00
16  " 5210-016-0003 เครื่องมือและอุปกรณ์มาตรฐานงานวัด 1 ชุด 400,000.00
17 " 5120-005-0001-0090 โต๊ะปากกาพร้อมปากกาจับงาน 5 นิ้ว 90 ชุด 5,000.00