ครุภัณฑ์ช่างกลโรงงาน

ครุภัณฑ์ช่างกลโรงงาน

ที่ วันที่ได้มา หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ ขนาด ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 24 มิ.ย 41 3416-001-0007-0011 เครื่องกลึงพร้อมอุปกรณ์ขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 125 มม. งปม. 5 เครื่อง 127,000.00
2 15 ส.ค 40 3416-001-0012-0014 เครื่องกลึงพร้อมอุปกรณ์ขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 165 มม. " 3 เครื่อง 279,000.00
3 25 ก.ค 40 3417-001-0002 เครื่องกัดแนวราบ KNEE AND COLUMN แบบยูนิเวอร์แซลพร้อมเก้าอี้ " 1 เครื่อง 599,500.00
4  " 3415-001-0005 เครื่องเจียรไนราบพร้อมอุปกรณ์ " " 495,500.00
5 23 ก.ค 40 3405-001-0004-0006 เครื่องเลื่อยกลขนาด 350 มม. " 3 เครื่อง 8,800.00
6 11 พ.ย 40 3415-001-0006-0010 เครื่องเจียรไนตั้งพื้นขนาด 300x40x32 มม. " 5 เครื่อง 29,800.00
7 25 มิ.ย 40 3413-001-0010-0013 เครื่องเจาะตั้งโต๊ะ " 4 เครื่อง 10,000.00
8 24 มิ.ย 41 3413-001-0014 เครื่องเจาะแบบรัศมี " 1 เครื่อง 197,000.00
9 14 ส.ค 40 3415-001-0011 เครื่องเจียรไนเพลากลมแบบยูนิเวอร์แชลพร้อมอุปกรณ์ " " 529,000.00
10 22 ส.ค 41 3418-001-0003-0004 เครื่องไสแนวนอนขนาดความยาวช่วงไส 300 มม. " 2 เครื่อง 150,000.00
11 25 มิ.ย 40 5210-005-0003-0004 โต๊ะระดับ " 2 ตัว 60,000.00
12 28 ต.ค 40 3443-001-0002-0003 แท่นอัดไฮดรอลิกส์ " 2 ชุด 40,000.00
13 25 มิ.ย 40 5210-016-0005 เครื่องมือและอุปกรณ์มาตรฐานงานวัด " 1 ชุด 400,000.00
14 " 5210-004-0009-0010 เวอร์เนียไฮเกจ ขนาด 250 มม. " 2 อัน 25,000.00
15 11 ก.ค 40 5120-005-0091-0100 โต๊ะปากกาพร้อมปากกาจับงาน 5 นิ้ว " 10 ตัว 5,000.00
16 26 ก.พ 42 3416-001-0015-0034 เครื่องกลึงขนาด 150 มม. OECF 20 เครื่อง  811,419.61
17 " 3416-001-0035-0036 เครื่องกลึงขนาด 165 มม. พร้อมอุปกรณ์กลึงเรียว " 2 เครื่อง  884,930.97
18 " 3416-001-0037-0038 เครื่องกลึงขนาด 165 มม. พร้อมอุปกรณ์กลึงลอกแบบ " 884,930.97
19 " 3416-001-0039-0040 เครื่องกลึงขนาด 240 มม. " 1,302,151.03
20 " 3416-001-0041 เครื่องกลึง " 2,245,060.34
21 " 3413-001-0015-0024 เครื่องเจาะ " 10 เครื่อง  142,353.39
22 " 3413-001-0025 เครื่องเจาะแบบรัศมี " 1 เครื่อง  681,913.63
23 " 3415-001-0015 เครื่องเจียรไนกลม " " 2,593,603.39
24 " 3415-001-0016-0017 เครื่องเจียรไนราบ " 2 เครื่อง  1,086,758.25
25 " 3415-001-0018-0022 เครื่องเจียรไน " 5 เครื่อง  80,414.08
26 " 3419-007-0001 เครื่องลับเครื่องมือตัด " 1 เครื่อง  1,568,230.60
27 " 3418-001-0005-0011 เครื่องไส ขนาด 450 มม. " 7 เครื่อง  988,261.68
28 " 3418-001-0012 เครื่องไสแนวตั้ง " 1 เครื่อง  1,486,080.82
29 " 3417-001-0004-0010 เครื่องกัดแนวราบ KNEE AND COLUMN แบบยูนิเวอร์แซล " 7 เครื่อง  2,034,481.44
30 " 3405-001-0009 เครื่องเลื่อยแนวตั้ง " 1 เครื่อง  446,315.01
31 " 3405-001-0010 เครื่องเลื่อยแนวนอน " " 446,315.01
32 " 3405-001-0011-0012 เครื่องเลื่อย " 2 เครื่อง  181,851.15
33 " 3443-001-0006 เครื่องเพรส " 1 เครื่อง  2,424,456.62
34 " 3444-001-0001 เครื่องเพรสแบบมือโยก " " 13,593.93
35 " 3431-001-0041 เครื่องเชื่อมแบบ เอซี/ดีซี " " 113,401.55
36 " 5210-005-0005 แท่นระดับ " 1 แท่น  671,994.79
37 " 7125-004-0002-0028 ตู้อุปกรณ์กลึง " 27 ตู้ 16,978.89
38 " 5120-005-0101 โต๊ะปากกา " 1 ตัว 98,947.31
39 " 7125-002-0070-0079 ตู้เก็บอุปกรณ์ " 10 ตู้ 23,819.86
40 " 5280-003-0001 เครื่องมือวัดละเอียด " 1 เครื่อง 5,848,032.03
41 " 5220-006-0001 เครื่องโปรไฟสโปรเจ็คเตอร์ " 1 เครื่อง 418,465.90
42 " 5180-001-0001-0006 ตู้เก็บเครื่องมืองานโลหะพร้อมเครื่องมือ " 6 ตู้ 340,853.08
43 " 5180-001-0007-0008 ตู้เก็บเครื่องมืองานช่างกล " 2 ตู้ 366,564.56
44 " 5120-005-0102-0107 โต๊ะปากกา " 6 ตัว 98,947.30
45 " 3416-001-0042 เครื่องกลึง ซี เอ็น ซี " 1 เครื่อง 3,615,900.50
46 " 3417-001-0011 เครื่องกัด ซี เอ็น ซี " " 9,416,918.94
47 " 3416-001-0043 เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ " " 2,868,497.26
48 " 3410-006-0001 เครื่องซีเอ็นซีอีดีเอ็ม " " 6,462,272.42
49 " 3410-006-0002 เครื่องซีเอ็นซีไวร์คัต " " 5,683,266.32
50 " 7125-002-0080-0084 ตู้เก็บอุปกรณ์ " " 119,099.31
51 " 3424-004-0002 เตาอบชุบ " " 852,265.21
52 " 6635-001-0002 เครื่องทดสอบความแข็งแบบร็อคเวลล์ " " 731,886.90
53 " 6635-007-0001 เครื่องทดสอบแรงบิด " " 355,206.42
54 26 ก.พ 42 6635-015-0013 เครื่องทดสอบการกระแทก OECF 1 เครื่อง 567,618.77
55 " 6635-015-0014 เครื่องทดสอบแบบยูนิเวอร์แชล " " 8,743,146.95
56 " 3419-006-0001 เครื่องขัด " " 999,918.43
57 " 3445-002-0006 เครื่องตัดแบบเปียก " " 523,777.66
58 " 3419-007-0002 เครื่องเชื่อมยึด " " 363,333.61
59 " 4940-001-0002 เครื่องทำความสะอาดแบบอุลตร้าโซนิค " " 24,027.63
60 " 6695-018-0001 กล้องขยายพร้อมกล้องถ่ายรูปขนาด 35 มม. " " 1,097,479.25
61 " 7110-007-0058-0062 โต๊ะปฏิบัติการงานทดสอบวัสดุ " 5  ตัว 43,508.86
62 " 7125-002-0085-0089 ตู้เก็บอุปกรณ์ " 5 ตัว 23,819.86
63 " 6930-004-0058-0059 ชุดฝึกสายพานและโซ่ " 2 ชุด 437,512.42
64 " 6930-004-0060 ชุดฝึกการสั่นสะเทือน " 1 ชุด 1,553,035.19
65 " 6930-004-0061 ชุดฝึกการตั้งศูนย์และต่อเพลา " " 652,259.58
66 " 6930-004-0062 ชุดฝึกการสั่งกำลังด้วยเฟือง " " 308,625.35
67 " 6910-002-0007 แบบจำลองทรัสต์แบริ่ง " " 76,123.54
68 " 6930-002-0001 ชุดฝึกการบิด " " 121,152.48
69 " 7110-007-0063 โต๊ะปฏิบัติการงานวิศวกรรม " 1 ตัว 154,924.82
70 " 6910-002-0008 วาล์ว, เพ็กกิ้ง " 1 ชุด 161,233.01
71 " 6910-002-0009 วาล์ว, เอคชวลเตอร์ " " 398,293.78
72 " 6930-004-0063 ชุดฝึกซ่อมบำรุงเครื่องสูบ " " 228,497.93
73 " 6910-002-0010 แบบจำลองเครื่องสูบแบบเหวี่ยง " " 155,667.57
74 " 6930-004-0064 ชุดฝึกการส่งถ่ายความร้อน " " 118,316.33
75 " 7110-007-0064-0068 โต๊ะปฏิบัติการฝึก " 5 ตัว 43,508.86
76 " 7125-002-0090-0094 ตู้เก็บอุปกรณ์ " 5 ตู้ 23,819.86
77 " 6930-004-0065 ชุดจำลองการฝึกเครื่องกลึงและเครื่องกัดซีเอ็นซีและแคดแคม " 1 ชุด 11,675,672.22
78 " 7125-002-0095-0096 ตู้เก็บอุปกรณ์ " 2 ตู้ 23,819.86
79 " 7510-021-0001-0045 เครื่องมือเขียนแบบ " 45 ชุด 27,499.35
80 " 3610-008-0001 เครื่องถ่ายพิมพ์เขียว " 1 เครื่อง 76,203.07
81 " 7110-007-0069 โต๊ะปฏิบัติการ " 1 ตัว 41,903.92
82 23 มี.ค 54 6930-004-0334 ห้องปฏิบัติการสาขางานเครื่องมือกลทั่วไป งปม. 1 ชุด  1,153,326.00