หลักสูตรปกติ

หลักสูตรปกติ

ระดับเทียบปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฎิบัติการ

 •  หลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ (ต่อเนื่อง).
  • สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกลเรือ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 •  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม.
  • สาขาวิชาเครื่องกล
  • สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
  • สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
  • สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง
  • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  • สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
  • สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์
  • สาขาวิชาอุตสาหกรรมการต่อเรือ
 •  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ.
  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 •  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม.
  • สาขาวิชาช่างยนต์
  • สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
  • สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
  • สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  • สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
  • สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์
  • สาขาวิชาช่างต่อเรือ
 •  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม.
  • สาขาวิชาพาณิชยการ