ครุภัณฑ์พาณิชย์นาวี

ครุภัณฑ์พาณิชย์นาวี

ที่ วันที่ได้มา หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ ขนาด ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 14 มี.ค 54 6930-004-0330 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ 4 หลักสูตรพื้นฐานคนประจำเรือ งปม. 1 ชุด 4,651,790.00
2 " 6930-004-0331 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ Marine Engineering Simulator " " 2,752,000
3 9 พ.ค 54 6930-004-0332 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเขียนแบบเรือเดินทะเลด้วยคอมพิวเตอร์ " " 4,585,000
4 17 มิ.ย 52 4120-001-0046-0047 เครื่องปรับอากาศขนาด 34,200 บีทียู อุดหนุน 2 เครื่อง 4,900.00
5 25 ก.ย 52 6730-001-0019-0020 เครื่องฉายทึบแสง " 2 เครื่อง 42,500.00
6 " 6730-001-0021-0035 เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ " 15 เครื่อง 19,900.00
7 28 มิ.ย 53 4120-001-0048-0049 เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 บีทียู บกศ. 2 เครื่อง 40,900.00
8 8 ก.ค 53 5820-005-0011 TV. LCD 32" " 1 เครื่อง 13,490.00
9 16 ก.ค 53 4120-001-0050-0051 เครื่องปรับอากาศขนาด  บีทียู " 2 เครื่อง 40,900.00
10 19 มิ.ย 53 6730-001-0036 ProjectEpson EB-X7 " 1 ชุด 34,900.00
11 " 6730-002-0018 Razr Morotized Screen VS 150" " 1 ชุด 18,900.00