ครุภัณฑ์ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ที่ วันที่ได้มา หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ ขนาด ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 9 ม.ค 40 5820-012-0011-0020 ออสซิลโลสโคปแบบเขียน 2 เส้นภาพ ขนาด DC-20 MHz งปม. 10 เครื่อง 25,000.00
2 30 ก.ย 39 6930-004-0009 ชุดสาธิตระบบเสียงภายในอาคาร " 1 ชุด 199,000.00
3  " 3413-001-0008-0009 สว่านเจาะปริ้นท์รอบสูง " 2 เครื่อง 29,000.00
4 9 ม.ค 40 6930-004-0010-0013 ชุดทดลองวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ " 4 ชุด 54,950.00
5  " 6930-004-0014-0023 ชุดทดลองวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 1 " 10 ชุด 57,950.00
6  " 6930-004-0024-0033 ชุดฝึกวงจรอิเล็กทรอนิกส์ " " 57,950.00
7 30 ก.ย 39 6930-004-0034-0043 ชุดฝึกเครื่องส่ง " " 14,900.00
8 9 ม.ค 40 6930-004-0044-0053 ชุดฝึกอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม " " 89,900.00
9 30 ก.ย 39 6625-003-0091-0100 มัลติมิเตอร์แบบเข็ม " " 9,400.00
10 20 ต.ค 40 6930-004-0056-0057 ชุดสาธิตระบบ MATV & CATV " 2 ชุด 129,900.00
11 15 ส.ค 40 6760-023-0001 ชุดกล้องถ่ายวิดีโอพร้อมเครื่องบันทึกเทปในตัว " 1 เครื่อง 65,000.00
12 20 ต.ค 40 5820-007-0001-0002 เครื่องวัดกำลังคลื่นวิทยุ " 2 เครื่อง 49,800.00
13 8 ธ.ค 40 6625-003-0101-0104 ดิพ มิเตอร์ " 4 เครื่อง 29,900.00
14 26 ก.พ 42 6930-004-0277-0286 ชุดฝึกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร OECF 10 ชุด 160,002.74
15 " 6910-002-0021 ซอฟแวร์ทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์ " 1 ชุด 112,664.77
16 " 6910-001-0026 ชุดสาธิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร " " 228,893.66
17 " 7125-002-0144 ตู้เก็บอุปกรณ์ " 1 ตู้ 3,763.41
18 " 7520-012-0009 ไวท์บอร์ดชนิดแม่เหล็ก " 1 ชุด 1,155.46
19 " 6730-002-0009 จอรับภาพ " " 4,421.92
20 " 7440-010-0019 เครื่องพิมพ์ชนิดดอทเมตริก " 1 เครื่อง 7,641.56
21 " 7440-010-0020 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ " " 37,243.42
22 " 7440-010-0021 เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา " " 61,478.83
23 " 6625-003-0241-0250 มัลติมิเตอร์ชนิดดิจิตอล " 10 ชุด 22,755.55
24 " 6110-010-0057-0066 ฟังชั่นเยนเนอเรเตอร์ " " 26,929.16
25 " 6625-001-0112-0121 ออสซิลโลสโคป " " 48,812.78
26 " 7440-001-0040 เครื่องคอมพิวเตอร์ " 1 เครื่อง 19,800.43
27 " 4120-001-0014-0015 เครื่องปรับอากาศ " " 36,600.63
28 " 7110-007-0219 โต๊ะทำงานครู " 1 ชุด 8,412.91
29 " 7110-007-0220 โต๊ะสาธิต " " 7,933.10
30 " 7110-007-0221-0230 โต๊ะปฏิบัติงานนักเรียน " 10 ชุด 5,689.28
31 " 6910-001-0027-0036 ชุดสาธิตอิเล็กทรอกนิกส์อุตสาหกรรม " 10 ชุด 258,354.71
32 " 6910-001-0037 ชุดสาธิตอิเล็กทรอกนิกส์อุตสาหกรรม " 1 ชุด 326,855.57
33 " 7125-002-0145 ตู้เก็บอุปกรณ์ " " 3,763.41
34 " 7520-012-0010 ไวท์บอร์ดชนิดแม่เหล็ก " " 1,155.46
35 " 6730-002-0010 จอรับภาพ " " 4,421.92
36 " 6730-001-0008 เครื่องฉายทึบแสง " 1 เครื่อง 15,151.72
37 " 7440-010-0022 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ " " 37,243.42
38 " 6625-003-0251-0260 มัลติมิเตอร์ชนิดดิจิตอล " 10 ชุด 22,755.55
39 " 6110-010-0067-0076 ฟังชั่นเยนเนอเรเตอร์ " " 26,929.16
40 " 6625-001-0122-0131 ออสซิลโลสโคป " " 48,812.78
41 " 7440-001-0041 เครื่องคอมพิวเตอร์ " 1 เครื่อง 19,800.43
42 " 4120-001-0016-0017 เครื่องปรับอากาศ " 2 เครื่อง 18,300.31
43 " 7110-007-0231 โต๊ะทำงานครู " 1 ชุด 8,412.91
44 " 7110-007-0232 โต๊ะสาธิต " " 7,933.10
45 " 7110-007-0233-0242 โต๊ะปฏิบัติงานนักเรียน " 10 ชุด 5,689.28
46 " 6930-004-0287-0296 ชุดฝึกดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร์ " " 196,982.13
47 " 6910-002-0022 ซอฟแวร์ทดลองวงจรดิจิตอล " 1 ชุด 112,664.77
48 " 6910-001-0038 ชุดสาธิตดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร์ " " 229,561.92
49 " 6625-001-0132 ลอจิกอะนาไลเซอร์ " " 155,821.59
50 " 7125-002-0146 ตู้เก็บอุปกรณ์ " 1 ตู้ 3,763.41
51 " 7520-012-0011 ไวท์บอร์ดชนิดแม่เหล็ก " 1 ชุด 1,155.46
52 26 ก.พ 42 6730-002-0011 จอรับภาพ OECF 1 ชุด 4,421.92
53 " 6730-001-0009 เครื่องฉายทึบแสง " 1 เครื่อง 15,151.72
54 " 7440-010-0023 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ " " 37,243.42
55 " 7440-001-0042 เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา " " 61,478.83
56 " 6625-003-0261-0270 มัลติมิเตอร์ชนิดดิจิตอล " 10 ชุด 22,755.55
57 " 6110-010-0077-0086 ฟังชั่นเยนเนอเรเตอร์ " " 26,929.16
58 " 6625-001-0133-0142 ออสซิสโลสโคป " " 48,812.78
59 " 7440-001-0043 เครื่องคอมพิวเตอร์ " 1 เครื่อง 19,800.43
60 " 4120-001-0018-0019 เครื่องปรับอากาศ " 2 เครื่อง 18,300.31
61 " 7110-007-0243 โต๊ะทำงานครู " 1 ชุด 8,412.91
62 " 7110-007-0244 โต๊ะสาธิต " " 7,933.10
63 " 7110-007-0245-0254 โต๊ะปฏิบัติงานนักเรียน " " 56,892.83
64 " 6930-004-0297-0304 ชุดฝึกระบบสื่อสารเบื้องต้น " 8 ชุด 223,881.43
65 " 6910-001-0039 ชุดสาธิตระบบสื่อสาร " 1 ชุด 229,561.92
66 " 6930-004-0305-0308 ชุดฝึกระบบสื่อสาร " 4 ชุด 2,245,831.06
67 " 6930-004-0309 ชุดฝึกสื่อสารขั้นสูง " 1 ชุด 682,726.79
68 " 7125-002-0147 ตู้เก็บอุปกรณ์ " 1 ตู้ 3,763.41
69 " 7520-012-0012 ไวท์บอร์ดชนิดแม่เหล็ก " 1 ชุด 1,155.46
70 " 6730-002-0012 จอรับภาพ " " 4,421.92
71 " 6730-001-0010 เครื่องฉายทึบแสง " 1 เครื่อง 15,151.72
72 " 7440-010-0024 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ " " 37,243.42
73 " 6625-003-0271-0278 มัลติมิเตอร์ชนิดดิจิตอล " 8 ชุด 22,755.55
74 " 6110-010-0087-0094 ฟังชั่นเยนเนอเรเตอร์ " " 26,929.16
75 " 6625-001-0143-0150 สตอเรล*ออสซิลโลสโคป " " 89,761.47
76 " 7440-001-0044 เครื่องคอมพิวเตอร์ " 1 เครื่อง 19,800.43
77 " 4120-001-0020-0021 เครื่องปรับอากาศ " 2 เครื่อง 18,300.31
78 " 7110-007-0255 โต๊ะทำงานครู " 1 ชุด 8,412.91
79 " 7110-007-0256 โต๊ะสาธิต " 1 ชุด 7,933.10
80 " 7110-007-0257-0264 โต๊ะปฏิบัติงานนักเรียน " 8 ชุด 5,689.28
81 " 6625-004-0001-0004 แพทเทิน เยนเนอเรเตอร์ " 4 ชุด 97,659.20
82 " 6625-004-0005 เครื่องวิเคราะห์สัญญาณเคเบิลทีวี " 1 ชุด 212,745.22
83 " 6930-004-0310-0317 ชุดฝึกเครื่องบันทึกวิดีโอ " 8 ชุด 135,159.12
84 " 6710-002-0001-0004 กล้องถ่ายวิดีโอ " 4 ชุด 36,705.61
85 " 6625-004-0006 เครื่องวิเคราะห์สัญญาณรบกวน " 1 เครื่อง 93,694.94
86 " 5820-015-0001 เครื่องเล่นวิดีโอเทป " " 22,054.61
87 " 6625-004-0007 เวคเตอร์สโคป " " 102,196.17
88 " 5180-003-0017 ชุดเครื่องมืองานอิเล็กทรอนิกส์ " "  22,893.86
89 " 6930-004-0318-0319 ชุดฝึกระบบเสียงสาธารณะ " 2 ชุด 422,681.94
90 26 ก.พ 42 5995-001-0001-0002 ไฮ-โวลท์โพรบ OECF 2 ชุด 7,599.75
91 " 6930-004-0320 เครื่องมือตัด-ต่อวิดีโอ " 1 เครื่อง 320,231.17
92 " 5820-005-0001-0004 ทีวี 14 นิ้ว " 4 เครื่อง 17,587.42
93 " 5820-005-0005 ทีวี 36 นิ้ว " 1 เครื่อง 173,664.56
94 " 6730-007-0001 เครื่องฉาย LCD " " 268,415.63
95 " 7125-002-0148 ตู้เก็บอุปกรณ์ " " 3,763.41
96 " 7520-012-0013 ไวท์บอร์ดชนิดแม่เหล็ก " " 1,155.46
97 " 6730-002-0013 จอรับภาพ " " 4,421.92
98 " 6730-001-0011 เครื่องฉายทึบแสง " " 15,151.72
99 " 6625-003-0279-0286 มัลติมิเตอร์ชนิดดิจิตอล " 8 ชุด 22,755.55
100 " 6110-010-0095-0102 ฟังชั่นเยนเนอเรเตอร์ " " 26,929.16
101 " 6625-001-0151-0158 สตอลเรล-อสซิลโลสโคป " " 89,761.47
102 " 4120-001-0022-0023 เครื่องปรับอากาศ " 2 เครื่อง 18,300.31
103 " 7110-007-0265 โต๊ะทำงานครู " 1 ชุด 8,412.91
104 " 7110-007-0266 โต๊ะสาธิต " " 7,933.10
105 " 7110-007-0267-0274 โต๊ะปฏิบัติงานนักเรียน " 8 ชุด 5,689.28
106 " 6940-009-0001-0005 ชุดฝึกระบบโทรศัพท์ " 5 ชุด 322,202.82
107 " 5805-009-0001 ตู้สาขาโทรศัพท์ 24 สายใน 64 สายนอก " 1 ชุด 96,587.78
108 " 5805-009-0002-0011 ตู้สาขาโทรศัพท์ 3 สายใน 8 สายนอก " 10 ชุด 9,034.84
109 " 5815-011-0001-0005 เครื่องรับส่งโทรสาร " 5 เครื่อง 11,976.35
110 " 6930-007-0001-0005 ชุดฝึกไมโครเวฟ " 5 เครื่อง 398,247.48
111 " 6940-008-0001-0002 จานรับดาวเทียม " 2 ชุด 61,019.05
112 " 6940-008-0003-0004 จานรับดาวเทียม (ชนิดปรับค่าได้) " 2 ชุด 61,019.05
113 " 5820-005-0006-0009 ทีวี 14 นิ้ว " 4 เครื่อง 15,988.57
114 " 7110-007-0275-0280 โต๊ะปฏิบัติงานนักเรียน " 6 ชุด 8,231.31
115 " 7125-002-0149 ตู้เก็บอุปกรณ์ " 1 ตู้ 3,421.28
116 " 7520-012-0014 ไวท์บอร์ดชนิดแม่เหล็ก " 1 ชุด 1,050.42
117 " 6730-002-0014 จอรับภาพ " " 4,019.93
118 " 6730-001-0012 เครื่องฉายทึบแสง " 1 เครื่อง 13,774.29
119 " 6625-003-0287-0291 มัลติมิเตอร์ชนิดดิจิตอล " 5 ชุด 20,686.87
120 " 6110-010-0103-0107 ฟังชั่นเยนเนอเรเตอร์ " 5 ชุด 24,481.06
121 " 6625-001-0159-0163 สตอเรล-ออสซิสโลสโคป " 5 ชุด 81,601.34
122 " 4120-001-0024-0025 เครื่องปรับอากาศ " 2 เครื่อง 16,636.65
123 " 7110-007-0281 โต๊ะทำงานครู " 1 ชุด 7,648.10
124 " 7110-007-0282 โต๊ะสาธิต " " 7,211.91
125 " 6940-008-0005-0008 ชุดฝึกสายอากาศ " 4 ชุด 645,413.24
126 " 6940-001-0001-0002 ชุดฝึกเรดาห์ " 2 ชุด 4,606,554.20
127 " 7110-007-0283-0288 โต๊ะปฏิบัติงานนักเรียน " 6 ชุด 9,054.44
128 26 ก.พ 42 7125-002-0150 ตู้เก็บอุปกรณ์ OECF 1 ตู้ 3,763.41
129 " 7520-012-0015 ไวท์บอร์ดชนิดแม่เหล็ก " 1 ชุด 1,155.46
130 " 6730-002-0015 จอรับภาพ " " 4,421.92
131 " 6730-003-0002 เครื่องฉายวิดีโอ " " 167,075.68
132 " 7440-010-0025-0026 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ " 2 เครื่อง 37,243.42
133 " 6625-003-0292-0293 มัลติมิเตอร์ชนิดดิจิตอล " " 22,755.56
134 " 6625-001-0164-0165 สตอลเรล-ออสซิสโลสโคป " " 89,761.47
135 " 7440-001-0045-0048 เครื่องคอมพิวเตอร์ " 4 เครื่อง 19,800.43
136 " 4120-001-0026-0027 เครื่องปรับอากาศ " 2 เครื่อง 18,300.31
137 " 7110-007-0289 โต๊ะทำงานครู " 1 ชุด 8,412.91
138 " 7110-007-0290 โต๊ะสาธิต " " 7,933.10
139 " 6940-001-0003 ชุดฝึกเรดาห์เรือ " " 13,946,184.08
140 " 6940-009-0006 อุปกรณ์ระบบ GMDSS " " 5,223,341.89
141 " 6605-001-0001 เข็มทิศเดินเรือ " " 924,485.13
142 " 6660-013-0001 เครื่องวัดความเร็วลม " 1 เครื่อง 347,028.92
143 " 6930-004-0321 ระบบเสียงสาธารณะ " 1 ชุด 477,394.60
144 " 6605-013-0002 เครื่องมือบอกตำแหน่งและทิศทางการเดินเรือ " 1 เครื่อง 55,330.31
145 " 6660-021-0001 เครื่องรับแฟกซ์สภาพอากาศ " " 351,882.43
146 " 6940-009-0007 เครื่องหาทิศทางสัญญาณวิทยุ " " 246,560.30
147 " 5180-003-0018 เครื่องมือวัดและทดสอบ " 1 เครื่อง 433,411.43
148 " 6940-009-0008 ห้องชิลด์ป้องกันสัญญาณ " 1 ชุด 161,784.96
149 " 6940-009-0009 เสาติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร " " 115,560.64
150 " 7110-007-0291-0296 โต๊ะปฏิบัติงานนักเรียน " 6 ชุด 9,054.44
151 " 7125-002-0151 ตู้เก็บอุปกรณ์ " 1 ตู้ 3,763.41
152 " 7520-012-0016 ไวท์บอร์ดชนิดแม่เหล็ก " 1 ชุด 1,155.46
153 " 6730-002-0016 จอรับภาพ " " 4,421.92
154 " 6730-001-0013 เครื่องฉายทึบแสง " 1 เครื่อง 15,151.72
155 " 4120-001-0028-0029 เครื่องปรับอากาศ " 2 เครื่อง 18,300.31
156 " 7110-007-0297 โต๊ะทำงานครู " 1 ชุด 8,412.91
157 " 6910-001-0040-0059 ซอฟแวร์การเรียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น " 20 ชุด 33,415.26
158 " 6910-001-0060-0079 ซอฟแวร์การเรียนภาษาอังกฤษเระดับกลาง " " 22,276.84
159 " 6910-001-0080-0099 ซอฟแวร์การเรียนภาษาอังกฤษชั้นสูง " " 33,415.26
160 " 6910-001-0100-0119 ซอฟแวร์ฝึกพูดภาษาอังกฤษ " " 12,809.05
161 " 6910-001-0120-0139 ซอฟแวร์ทดสอบภาษาอังกฤษ " " 11,138.42
162 " 7440-001-0049-0068 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์มัลติมิเดียร์ " 20 เครื่อง 21,515.23
163 " 7440-001-0069-0088 คอมพิวเตอร์เวิร์กสเตชั่นสำหรับนักเรียน " " 15,805.20
164 " 7440-001-0089 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์มัลติมิเดียร์ " 1 เครื่อง 21,515.23
165 " 7440-001-0090 คอมพิวเตอร์เวิร์กสเตชั่นสำหรับผู้สอน " " 148,808.68
166 26 ก.พ 42 7440-010-0027 ไฟสเซอร์เวอร์พร้อมอุปกรณ์ OECF 1 ชุด 48,915.88
167 " 7440-010-0028 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ " 1 เครื่อง 37,243.42
168 " 6930-003-0001 เครื่องฉายวิดีโอ " " 167,075.68
169 " 6730-002-0017 จอรับภาพ " 1 ชุด 4,421.92
170 " 7520-012-0017 ไวท์บอร์ดชนิดแม่เหล็ก "  " 1,155.46
171 " 4120-001-0030-0031 เครื่องปรับอากาศ " 2 เครื่อง 18,300.31
172 8 มี.ค 48 5820-002-003-0001 วิทยุสื่อสารชนิดประจำที่ ขนาดกำลังส่ง 50 W บกศ 1 ชุด 15,000.00
173 " 5820-015-0001 สายอากาศชนิดรอบตัวพร้อมสายนำสัญญาณและอุปกรณ์ติดตั้ง " " 13,000.00
174 " 5820-002-003-0002 เครื่องวิทยุสื่อสารชนิดติดรถยนต์กำลังส่ง 50 W " 1 เครื่อง 12,000.00
175 " 5820-015-0002 สายอากาศติดรถยนต์ใช้สำหรับวิทยุสื่อสารและอุปกรณ์ติดตั้ง " 1 ชุด 13,000.00
176 " 5820-003-0003-0007 เครื่องวิทยุสื่อสารชนิดมือถือขนาดกำลังส่ง 1-5 W " 5 เครื่อง 9,000.00
177 " 5820-002-003-0001 เพาเวอร์ซัพพลายใช้สำหรับเครื่องประจำที่ ขนาด 13.3/20 A " 1 เครื่อง 5,000.00