สถานประกอบการเทคโนโลจิสติกส์

สถานประกอบการเทคโนโลจิสติกส์

 

ที่ชื่อสถานประกอบการที่อยู่เบอร์โทรศัพท์
1 บริษัท มาบูชิ (ไทยแลนด์) จำกัด 700/193  ม.1  ต.บ้านเก่า อ.พานทอง  จ.ชลบุรี  20160 โทร.038-468-280-3
2 บริษัท เอ็น พี มารีน จำกัด 105/10  ม.2  ถ.สุราษฎร์-ปากน้ำ ต.บางกุ้ง  อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี   
3 บริษัท เซ็นคาร์ จำกัด 2  ถ.อิสรภาพ  แขวงวัดกัลยา   เขตธนบุรี กรุงเทพฯ  10600 โทร. 02-8903000