หลักสูตรปกติ

หลักสูตรปกติ

ระดับเทียบปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฎิบัติการ

 • หลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ (ต่อเนื่อง).
  • สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกลเรือ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม.
  • สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
  • สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
  • สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการต่อเรือ
 • ประเภทวิชาพาณิชยนาวี
  • สาขาเทคนิคเครื่องกลเรือ
  • สาขาอิเลคทรอเทคนิคอล
 • ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ.
  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม.
  • สาขาวิชาช่างยนต์
  • สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
  • สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
  • สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  • สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
  • สาขาวิชาช่างต่อเรือ
 • ประเภทวิชาพาณิชยกรรม.
  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน