ขอยินดีและชื่นชม กับนายชินกฤต ทองสีนวล

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีและชื่นชม กับนายชินกฤต ทองสีนวล

นักเรียนแผนกวิชาช่างยนต์ ที่ได้ระดับผลการทดสอบ ดีเยี่ยมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET ) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช.)สาขาอุตสาหกรรม(ช่างยนต์) ปีการศึกษา 2564

You are here: Home News and Events ขอยินดีและชื่นชม กับนายชินกฤต ทองสีนวล