การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช เข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับกลุ่มจังหวัดนครศรีธรรมราช -ตรัง องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณคณะกรรมการการประเมินทุกท่าน อวท.วทอ.นศ จะเรียนรู้ มุ่งสู่การพัฒนา

You are here: Home News and Events การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น