เตรียมความพร้อม ห้องเรียน Online

การเตรียมความพร้อม การใช้งานห้องเรียนออนไลน์ ในสถานะการณ์โรคระบาด Covide 19 นักเรียน นักศึกษา สามารถเข้าร่วมชั้นเรียนด้วยการ Click หรือสแกน QR Code ตามครูผู้สอนและห้องเรียนไ้ด้เลย

 slidez001

You are here: Home News and Events เตรียมความพร้อม ห้องเรียน Online