พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาปี 2560

จัดขึ้นในวันที่ 9 มีนาคม 2561  ณ โรงอาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตนเอง สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่
ผู้เรียนที่มีผลการเรียนดี กิจกรรมเด่น และมีความประพฤติดี รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ปกครอง ชุมชน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

You are here: Home News and Events พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาปี 2560