กิจกรรม ค่ายลูกเสือ ปี 2561

จัดขึ้นในวันที่ 5-7 มีนาคม 2561  ณ วังไม้ไผ่ จ.พัทลุง กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนานักเรียนทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ
และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและเจริญก้าวหน้า 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

You are here: Home News and Events กิจกรรม ค่ายลูกเสือ ปี 2561