ประเมินศูนย์บ่มเพาะ ระดับชาติ

 

 

บ่มเพาะ

ประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ระดับชาติ
วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2558 

 

การประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา สู่ความเป็นเลิศ ระดับภาคใต้ เมื่อวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2558 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา นำทีมโดยคณะผู้บริหารครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราชเดินทางไปเข้ารับการประเมิน มีคณะกรรมการเข้าร่วมการประเมินทั้งหมด 5 คน ได้แก่

คณะกรรมการประเมินผู้ทรงคุณวุฒิ
1. นางสาวเยาวลักษณ์ ประโมจนีย์ ตำแหน่ง เจ้าของธุรกิจ
2. นางสาวอรวรรณ ศรีเกตุ ตำแหน่ง นักวิชาการ สำนักพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา
3. นายผลึก สังขรัตน์ ตำแหน่ง ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาวชิรา สงขลา
4. ผศ.ประสิทธิ์ รุ่งเรือง ตำแหน่ง อาจารย์ประจำโปรแกรมสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
5. นางสิริกร ชิวปรีชา ตำแหน่ง เจ้าของธุรกิจ

 


 

You are here: Home News and Events ประเมินศูนย์บ่มเพาะ ระดับชาติ