อบรมการใช้งานเรือชูชีพและอุปกรณ์ชักหย่อน

คณาจารย์และนักศึกษาจากแผนกช่างยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง และช่างต่อเรือ ได้เข้าร่วมอบรมการใช้งานเรือชูชีพและอุปกรณ์ชักหย่อน (Lifeboat and Launching Appliances)

โดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล, 1974; SOLAS กำหนดให้เรือทุกชนิดต้องมีเรือชูชีพและอุปกรณ์ชักหย่อน ให้เหมาะสมกับประเภทของเรือและมีเพียงพอกับคนประจำเรือและผู้โดยสาร และเรื่องของการฝึกสถานีฉุกเฉิน ซึ่งในส่วนของการฝึกสถานีสละเรือใหญ่ได้กำหนดให้คนประจำเรือต้องมีการฝึกการใช้เรือชูชีพและอุปกรณ์ชักหย่อนให้ชำนาญและสม่ำเสมอ

1

2

3

You are here: Home All Departments อบรมการใช้งานเรือชูชีพและอุปกรณ์ชักหย่อน