NASIC DVT

Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

ประเมินทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ระดับภาคใต้

การประเมินการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ระดับภาคใต้  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมกนกนารี วทอ. นครศรีธรรมราช

 โดย ดร.ประเวศร์ เดี่ยววานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ปี 2557 ระดับภาคใต้  ณ ห้องประชุมกนกนารี  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช มีคณะกรรมการเข้าร่วมการประเมินทั้งหมด 5 คน ได้แก่ 

นายสมศักดิ์ แพรกม่วง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษรและเทคโนโลยีตรัง จังหวัดตรัง

นายกษิดิฎฐ์ คำศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม จังหวัดกระบี่

นายโสภณ ชัยภักดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง จังหวัดตรัง

นายคนึง อ่อนเหลือ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตรัง

นายสถาพร อนุกูลพันธ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษรและเทคโนโลยีตรัง จังหวัดตรัง

 

 

 

คุณอยู่ที่: Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ประเมินทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ระดับภาคใต้