รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบระดับ ปริญญาตรี

ระกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบระดับ ปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ (ทล.บ. เครื่องกลเรือ ) ประจำปีการศึกษา 2565 (โควตา)
โดยจะทำการเข้าสอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 ตามเอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี้