การจัดการโลจิสติกส์

โลจิสติกส์

ประวัติแผนก

รอข้อมูล...

 

 

ขนาด ที่ตั้ง

รอข้อมูล...

ปรัชญาของแผนกวิชา

"ทักษะเยี่ยม เปี่ยมความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อาเซียน"

วิสัยทัศน์ประจำแผนกวิชา

วิสัยทัศน์ของแผนกการจัดการโลจิสติกส์เป็นสาขาวิชาที่มุ่งผลิต พัฒนากำลังคน ทางด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี โดยยึดแนวปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

พันธกิจของแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะประกอบด้วย
พันธกิจที่ 1 จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพ ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน
พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพ ให้เป็นเลิศทางวิชาการ
พันธกิจที่ 3 บริการและฝึกฝนวิชาชีพ สู่องศ์กรภายนอก
พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมค้นคว้าวิจัย และพัฒนานวัฒกรรม สิ่งประดิษฐ์อย่างต่อเนื่อง

หลักสูตรการสอนของแผนกการจัดการโลจิสติกส์

ระดับและสาขาวิชาที่เปิดสอนปัจจุบันแผนกการจัดการโลจิสติกส์ จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2546 ดังนี้
1.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขางานธุรกิจค้าปลีก
2.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานการจัดการโลจิสติกส์
    

บุคลากรในแผนก

L1

นางสาวสุรัตนี  เสนีชัย
พนักงานราชการ
(หัวหน้าแผนก)

 L2

นางสาวจินดาพร  สีขาว
ครูอัตราจ้าง

 Nopic

นางสาวบุญฑริย์มา  ญาณาธิปสวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง

แนะแนวศึกษาต่อ

Slide00BB7