ห้องประชุมออนไลน์ NASIC

meetonline

แบบฟอร์มการจองห้องประชุม (click)
ชื่อห้องประชุมออนไลน์ (รองรับห้องละ 100 User) รหัสห้อง
 รวมคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (click)  woo-fonw-coc
 ฝ่ายบริหารทรัพยากร (click)  ukf-xwhb-bxu
 ฝ่ายวิชาการ  (click)  rhu-pyfo-ovi
ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียนนักศึกษา (click) dwd-vmrm-bwu
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ (click)  zqf-xvxd-axv

***(หากต้องการใช้ห้องประชุมออนไลน์ กรุณาแจ้ง Admin ให้ทราบ)***