รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างฯ

       ตามที่ได้มีประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช             ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2565

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) ปฏิบัติงานประจำศูนย์ CVM วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช นั้น

      บัดนี้ การเลือกสรรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ตามรายชื่อเรียงตามลำดับผู้มีคะแนนรวมสูงสุดไปหาน้อยสุด ดังต่อไปนี้

พนักงานบริหารงานทั่วไป(ด้านบริหารงานทั่วไป) ปฏิบัติงานประจำศูนย์ CVM

ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ
1 22-08-103-025 นางสาวณัฐณรัชต์ อุดมไพจิตรกุล  
2 22-08-103-034 นางสาวพริมา พานทอง  
3 22-08-103-032 นางสาวณัฐภัชศร อามิตร  
4 22-08-103-017 นางสาวสุวรรณี  ชูทอง  
5 22-08-103-043 นางสาววิไลภรณ์ ภักดีอักษร  
6 22-08-103-022 นางสาวณัฐกมล  สีแก้ว  
7 22-08-103-๐๐2 นางสาวพรพิไล  ช่วยขุน  
8 22-08-103-๐๐6 นางสาวกัญญาพัชร เพชรชูช่วย  
9 22-08-103-039 นางสาวอัจจิมา  เกิดเมืองเล็ก  
10 22-08-103-030 นางสาวชญาดา  ทองแท้  
11 22-08-103-018 นางสาวมานิสา  บุญแก้ว  
12 22-08-103-014 นายพัชรวิชญ์    เกตุชาติ  
13 22-08-103-๐๐3 นางสาววิลาวรรณ เหมือนมาศ  
14 22-08-103-๐๐4 นางสาวอัจราพร ชูสุข  
15 22-08-103-033 นางสาวกชกร    บุศราทิศ  
16 22-08-103-010 นางสาวณัฐิดา   ทองจินดา  

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีข้างต้นในลำดับที่ ๑ มารายงานตัวโดยให้นำเอกสารหลักฐานต่างๆ  ตามรายการดังแนบท้ายประกาศนี้ มารายงานตัวในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น. เพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการต่อไป

 

You are here: Home News and Events รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างฯ