ประกาศรายชื่อโควตา ปวช. ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2565
ทั้งนี้ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รายงานตัว ทำสัญญามอบตัว ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ (โรงยิม) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
พร้อมหลักฐานและเอกสาร
ทั้งนี้ให้ผู้มีสิทธิ์ มารายงานตัวโควตา ตามวันและเวลาที่กำหนด โดยมีค่าใช้จ่ายในการรายงานตัวโควตา
ปวช. 1,400 บาท
ปวส. 2,000 บาท