รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบระดับ ปวส. นายประจำเรือ

ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
หลักสูตรนายประจำเรือฝ่ายช่างกล (IMO Model Course 7.04) ปกติ และ ม.6
โดยจะทำการเข้าสอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 ตามเอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี้