แจ้ง นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1- ปวช.3

222521335 2929966370592480 3084975272520667498 n

แจ้ง นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1- ปวช.3


1.ให้ดาวน์โหลด https://bit.ly/3laTOX7 เอกสารหมายเลข 1 ใบสำคัญรับเงินเรียนฟรีให้ผู้ปกครองกรอกข้อมูล ให้ครบถ้วนแล้วพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน และของผู้ปกครอง รับรองสำเนาถูกต้อง อย่างละ 1 ฉบับ
2.***อ่านขั้นตอน ตารางกำหนดการรับเงิน*** https://bit.ly/3fbBhWQ
นำส่งให้คุณครูที่ปรึกษา ในระหว่างวันที่ 10 -11 สิงหาคม 2564
**ให้มาตามเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด**
และปฏิบัติตามมาตราการป้องกันโควิดอย่างเข้มงวด