พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ณ โรงอาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราข
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในตนเองแก่ผู้สำเร็จการศึกษา และเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง
ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

You are here: Home News and Events พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา