แห่ผ้าขึ้นธาตุ วันมาฆบูชา

จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
 1

2

3

4

5

6

You are here: Home News and Events แห่ผ้าขึ้นธาตุ วันมาฆบูชา